DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Však jazyk slovenský chráni zákon o štátnom jazyku. Funguje to tak a bude to fungovať ako doteraz s tým, že samozrejme, tá hranica sa mení. Keď si zoberiete starý zákon, môžem vám citovať, ale predpokladám, že to jednak nechcete, na to nemáme čas ako vždy.

Béla Bugár vs. Pavol Paška - 04.04.2011
Zavádzajúce

Asi najzásadnejšou zmenou podla tohto návrhu zákona zníženie kvóra na 15%, ale zdaleka nie je jedinou. Návrh dalej rozširuje možnosti, kedy príslušníci menšín alebo obyvatelia SR používajúci jazyk menšín majú možnost používat tento jazyk v úradnom styku, pri vydávaní úradných dokladov, v zdravotníckych zariadeniach, tiež pri informovaní obyvatelov.

Zaujímavou zmenou je aj nový odstavec 8 paragrafu 2, ktorý hovorí, že:

"(8) Obcania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine, môžu v úradnom styku v obci, ktorá nesplna podmienky podla odseku 1, pri ústnej komunikácii používat jazyk menšiny, ak s tým zamestnanec orgánu verejnej správy a osoby zúcastnené na konaní súhlasia;"

Tým rozširuje možnost používanie jazykov menšín aj v obciach, ktoré nedosahujú potrebných 15%.

Zásadnou zmenou je aj pridanie sankcií v prípade neumožnenia používania jazykov národnostných menšín vo výške 50 až 2500 eur.

"Podla navrhovanej zmeny tohto zákona sa v paragrafe 7 - (1) Orgán verejnej správy a jeho zamestnanci sú povinní používat v úradnom styku štátny jazyk /1/ a za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými zákonmi môžu použit aj jazyk menšiny. Orgán verejnej správy a jeho zamestnanci nie sú povinní ovládat jazyk menšiny."

  • odkaz na poznámku pod ciarou 1 vypúšta; 
  • slová 'môžu použit' nahrádzajú slovom 'používajú'.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.04.2011
success
error