DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

Ten návrh prináša okrem, čo ste spomenuli, ďalších finančných nákladov pre samosprávy, ale aj pre mnohých podnikateľov. Prináša minimálne tichú diskrimináciu Slovákov. Pretože v tých ustanoveniach sa hovorí, že napr. sociálne zariadenia, zdravotné zariadenia, aj orgány verejnej správy majú komunikovať s príslušníkmi menšiny v menšinovom jazyku aj prostredníctvom zamestnancov.

Gábor Gál vs. Marek Madaric - 04.04.2011
Pravda

V návrhu zákona, ktorým sa mení a doplna zákon Národnej rady Slovenskej republiky c. 184/1999 Z. z.o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona c. 318/2009 Z. z. (.pdf) sa okrem iného píše:

"§ 7 sa doplna odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) V obci podla § 2 ods. 1 sa v obecnej polícii môže v služobnom styku používat okrem štátneho jazyka aj jazyk menšiny.

(4) Obcan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má v obci podla § 2 ods. 1 právo obracat sa v jazyku menšiny na príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojených bezpecnostných zborov, iných ozbrojených zborov, Hasicského a záchranného zboru a obecnej polície (dalej len 'bezpecnostné a záchranné zbory'). Organizacné zložky bezpecnostných a záchranných zborov v obci podla § 2 ods. 1 vytvárajú podmienky na používanie jazyka menšiny podla tohto zákona a osobitných zákonov, a to najmä tým, aby medzi ich príslušníkmi boli v dostatocnom pocte zastúpené osoby, ktoré ovládajú jazyk menšiny."

27. § 5 sa doplna odsekom 3, ktorý znie:

3) Obcan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má pri komunikácii s personálom zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb v obci podla § 2 ods. 1 právo používat jazyk menšiny. Zdravotnícke zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb podla predchádzajúcej vety je povinné vytvárat podmienky na používanie jazyka menšiny podla tohto zákona a osobitných zákonov, a to najmä prostredníctvom zamestnancov ovládajúcich jazyk menšiny. Zdravotnícke zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb v prípade potreby zabezpecí tlmocenie."

Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2011
success
error