DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

...nemožno celkom porovnávať Euroval 1, Euroval 2, pretože ten prvý je subjektom súkromného práva, ten druhý je subjektom verejného práva. Niečo podobné ako Medzinárodný menový fond, takže to nemožno porovnávať a teraz.

Jozef Kollár vs. Peter Kažimír - 28.03.2011
Pravda

Podrobnejšie informácie k povahe jednotlivých Eurovalov približuje portál financnik.sk:

"Tzv. Euroval 1 alebo Európsky financný stabilizacný nástroj: Euroval je súcastou komplexného balíka opatrení, o ktorých rozhodla Rada ECOFIN-u dna 9. mája 2010. V prvom kroku bol mechanizmus pomoci vytvorený prostredníctvom úcelovej spolocnosti eurovalu a následne clenské štáty eurozóny uzatvárali s eurovalom rámcovú zmluvu, ktorej záväznost pre jednotlivý clenský štát eurozóny je podmienená splnením vnútroštátnych legislatívnych podmienok (Národná rada SR vyslovila s rámcovou zmluvou 11. augusta 2010 a rámcová zmluva nadobudla pre SR platnost 30. septembra 2010).

Euroval má formu 'societé anonyme' (akciovej spolocnosti) so sídlom v Luxemburgu, založenej podla luxemburského práva dna 7. júna 2010 jedným clenským štátom, a to Luxemburským velkovojvodstvom ako jediným akcionárom. Akcie Eurovalu sa následne prevádzajú na ostatné clenské štáty eurozóny, ktoré vstupujú do spolocnosti po dokoncení potrebných domácich legislatívnych zmien, pricom sa clenské štáty eurozóny budú na základnom kapitáli spolocnosti podielat rovnakým pomerným dielom ako na základom kapitáli ECB."


Podla investujeme.sk má Euroval 1 "hybridnú povahu": "(...) hybridnej povahe ako pri EFSF, ktorý je vnútroštátna obchodná spolocnost s majetkovou úcastou viacerých štátov." 

Tzv. Euroval 2 alebo Európsky stabilizacný mechanizmus: Euroval 2 bude inkorporovaný do systému EU, preto sa bude menit aj zmluva o fungovaní EÚ.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.03.2011
success
error