DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Zákon (návrh zákona o GP, pozn.) zároveň hovorí, že prokuratúra môže odmietnuť sprístupniť informáciu, pokiaĺ by tým boli poškodené zákonom chránené záujmy FO alebo PO.

Lucia Žitnanská vs. Robert Kalinák - 28.03.2011
Neoveriteľné

Vo vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa v bode 38 uvádza:

"Prokuratúra môže zo závažných dôvodov odmietnuť (.rtf) sprístupnenie informácie podľa odseku 5, najmä ak by sprístupnenie informácie mohlo zmariť alebo podstatne sťažiť dosiahnutie účelu trestného stíhania. Odmietnutie sprístupnenia musí byť odôvodnené a možno proti nemu podať opravný prostriedok podľa osobitného zákona."

Navrhovaný odsek 5 (.rtf) znie:

"Prokuratúry sprístupňujú verejnosti na základe žiadosti podľa osobitného zákona všetky právoplatné uznesenia prokurátora vrátane uznesení, ktoré nie sú rozhodnutiami vo veci samej a obžalobný návrh; prokuratúry pritom robia opatrenia na ochranu práv a právom chránených záujmov."

Nedokážeme kvalifikovane posúdiť či to, čo tvrdí L. Žitňanská, teda že odmietnutie sprístupnenia informácií by bolo možné na základe ochrany záujmov FO alebo PO, vyplýva z navrhnutého znenia zákona.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.03.2011
success
error