DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Prokurátorom sa môže stať len ten, kto spĺňa podmienky zákona. Tzn. má príslušné vzdelanie, má príslušnú prax a má príslušné justičné skúšky. Inak sa nemôže stať prokurátorom.

Lucia Žitnanská vs. Robert Kalinák - 28.03.2011
Pravda

Podľa zákona 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry možno do funkcie prokurátora vymenovať štátneho občana Slovenskej republiky, ktorý:

"a) v deň vymenovania dosiahol vek najmenej 25 rokov,
b) má vysokoškolské právnické vzdelanie,
c) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prokurátora bude riadne vykonávať,
e) ovláda štátny jazyk,
f) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
g) nie je členom politickej strany ani politického hnutia,
h) zložil prokurátorskú skúšku,
i) súhlasí s vymenovaním do funkcie prokurátora na určenú prokuratúru; súhlas musí mať písomnú formu."

Dátum zverejnenia analýzy: 26.03.2011
success
error