DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Dnes sme v absurdnej situácii, ktorú už prax ukázala. Keď generálny prokurátor sa dopustí disciplinárneho priestupku, tak podľa dnešnej našej právnej úpravy návrh na disciplinárne konanie musí dať sám na seba.

Lucia Žitnanská vs. Robert Kalinák - 28.03.2011
Pravda

V súcasnosti je právna úprava v zákone c.154/2001 Z.z. takáto:

"§ 197(1) Návrh na zacatie disciplinárneho konania je oprávnený podat

a) generálny prokurátor proti prokurátorovi ktorejkolvek prokuratúry,
b) minister obrany Slovenskej republiky (dalej len 'minister obrany') proti ktorémukolvek prokurátorovi vojenskej prokuratúry,
c) námestník generálneho prokurátora proti prokurátorom generálnej prokuratúry a vedúcim prokurátorom, ktorí patria do jeho riadiacej pôsobnosti,
d) príslušný krajský prokurátor proti prokurátorovi krajskej prokuratúry, okresnému prokurátorovi a prokurátorovi okresnej prokuratúry,
e) vyšší vojenský prokurátor proti prokurátorovi vyššej vojenskej prokuratúry, vojenskému obvodnému prokurátorovi a prokurátorovi vojenskej obvodnej prokuratúry,
f) príslušný okresný prokurátor proti prokurátorovi okresnej prokuratúry,
g) príslušný vojenský obvodný prokurátor proti prokurátorovi vojenskej obvodnej prokuratúry (dalej len 'navrhovatel')."


Návrh novely zákona ktorým sa mení a doplna zákon c. 154/2001 Z.z hovorí:

"Návrh na zacatie disciplinárneho konania je oprávnený podat
a) generálny prokurátor proti prokurátorovi ktorejkolvek prokuratúry,
b) minister spravodlivosti proti prokurátorovi ktorejkolvek prokuratúry vrátane generálneho prokurátora,
c) verejný ochranca práv proti prokurátorovi ktorejkolvek prokuratúry vrátane generálneho prokurátora,
d) námestník generálneho prokurátora proti prokurátorom generálnej prokuratúry a vedúcim prokurátorom, ktorí patria do jeho riadiacej pôsobnosti,
e) príslušný krajský prokurátor proti prokurátorovi krajskej prokuratúry, okresnému prokurátorovi a prokurátorovi okresnej prokuratúry,
f) príslušný okresný prokurátor proti prokurátorovi okresnej prokuratúry (dalej len 'navrhovatel')."

V súcasnej úprave zákon nepripúšta iným osobám podat návrh na disciplinárne konanie voci generálnemu prokurátorovi. Môže tak ucinit len generálny prokurátor. L. Žitnanská tak interpretuje zákon pravdivo.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.03.2011
success
error