DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Ústava hovorí, pokiaľ ide o voľbu generálneho prokurátora len jednu holú vetu, že generálneho prokurátora volí parlament. Nehovorí nič o tom, ako táto voľba má vyzerať. Je to vec rokovacieho poriadku.

Lucia Žitnanská vs. Robert Kalinák - 28.03.2011
Pravda

Ústava Slovenskej republiky (.pdf), ôsma hlava, čl. 150:

"Na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky."

Rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky, šestnásta časť

NÁVRHY NA VYMENOVANIE A ODVOLANIE GENERÁLNEHO PROKURÁTORA, § 123:

"(1) Návrhy na vymenovanie generálneho prokurátora podávajú poslanci predsedovi národnej rady písomne a odôvodnené v termíne, ktorý určí predseda národnej rady; predseda národnej rady pridelí návrhy na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Súčasťou návrhu na vymenovanie je životopis a súhlas navrhovaného s kandidatúrou. Ústavnoprávny výbor predloží návrh so svojím stanoviskom predsedovi národnej rady, ktorý ho so stanoviskom ústavnoprávneho výboru navrhne na program najbližšej schôdze národnej rady.

(2) Kandidáta na vymenovanie generálneho prokurátora navrhuje prezidentovi republiky národná rada.

(3) Navrhnutý je kandidát, ktorý získal vo voľbách v tajnom hlasovaní nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov.

(4) Ak kandidát nebol zvolený (odsek 3), vykoná sa opakovaná voľba.

(5) Na opakovanej voľbe sa zúčastnia dvaja navrhovaní, ktorí získali najväčší počet hlasov. V prípade rovnosti počtu hlasov sa na opakovanej voľbe zúčastnia všetci navrhovaní, ktorí tento počet získali.

(6) Ak kandidát na vymenovanie generálneho prokurátora nebol zvolený, vykonajú sa nové voľby."

Dátum zverejnenia analýzy: 26.03.2011
success
error