DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

Áno, regulačná politika, to znamená, že ešte máme regulačnú politiku z predchádzajúcej vlády, pretože tá budúca, tá sa mení koncom júna alebo v júli sa má pripraviť a má schváliť nová regulačná politika.

Zsolt Simon vs. Lubomír Jahnátek (plus Ján Figel) - 07.03.2011
Pravda

V súčasnej dobe platí Regulačná politika na obdobie 2009 – 2011 (.pdf), ktorá bola schválená počas minulej vlády.

O procese schvaľovania sa píše v zákone č. 107/2007 (.pdf), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa okrem iného píše:

V § 12 odseky 2 a 3 znejú:

"(2) Rada pre reguláciu vypracuje návrh regulačnej politiky na nastávajúce regulačné obdobie, ktorého súčasťou je aj zhodnotenie predchádzajúceho regulačného obdobia z pohľadu dosiahnutej transparentnosti trhu a vplyvu cenovej regulácie na trh, zhodnotenie potreby ďalšej regulácie, ako aj návrh koncepcie rozsahu cenovej regulácie a návrh spôsobu vykonávania cenovej regulácie; tento návrh predloží Rada pre reguláciu do 15. marca kalendárneho roka na nasledujúce regulačné obdobie ministerstvu a Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky a súčasne ho uverejní na internetovej stránke úradu. Ministerstvo posúdi súlad tohto návrhu so zámermi energetickej politiky; Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky posúdi súlad tohto návrhu so zámermi vodohospodárskej politiky a svoje stanovisko zašle ministerstvu do 15. apríla bežného kalendárneho roka. Ak je návrh v súlade so zámermi energetickej politiky a zámermi vodohospodárskej politiky, ministerstvo návrh odsúhlasí a oznámi to úradu do 30. apríla kalendárneho roka.

(3) Rada pre reguláciu na základe odsúhlasenej regulačnej politiky ministerstvom schváli rozsah cenovej regulácie a spôsob vykonania cenovej regulácie do 31. mája kalendárneho roka. Rada pre reguláciu informuje o rozsahu cenovej regulácie a o spôsobe vykonávania cenovej regulácie Národnú radu Slovenskej republiky najneskôr do 15. júna kalendárneho roka."

Hoci sa Z. Simon úplne netrafil do mesiaca, v ktorom má byť schválená nová regulačná politika, výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže podstata argumentu spočíva v tom, že sa mení tento rok.

 


 

Dátum zverejnenia analýzy: 06.03.2011
success
error