DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

Pri cene elektrickej, pri cenotvorbe je odsúhlasenie celého toho výpočtu mechanizmu ÚRSO má podstatný vplyv.

Zsolt Simon vs. Lubomír Jahnátek (plus Ján Figel) - 07.03.2011
Pravda

ÚRSO plní podľa zákona č. 276/2001 Z. z. (pdf)o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov viacero funkcii. Jednou z nich je cenová regulácia v sieťových odvetviach.

"Cenovej regulácii podlieha výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, výroba elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou elektriny a tepla, výroba elektriny z domáceho uhlia, pripojenie do sústavy, prístup do sústavy, prenos a distribúcia elektriny, dodávka elektriny pre domácnosti, poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike a poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike."

"Podľa zákona o regulácii sú regulovanými činnosťami v plynárenstve pripojenie a prístup do siete, preprava a distribúcia plynu, dodávka plynu pre domácnosti, dodávka plynu určeného na výrobu tepla pre domácnosť a poskytovanie podporných služieb. Od 1. januára 2010 podlieha regulácii úradu aj prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu. Výroba plynu a akumulácia plynu nepodliehajú cenovej regulácii úradu."

"V tepelnej energetike podlieha cenovej regulácii výroba, distribúcia a dodávka tepla."

"Vo vodárenstve úrad reguluje výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a vodohospodárske činnosti súvisiace so správou vodných tokov a správou povodí."

ÚRSO má podstatný vplyv pri regulácií cien a taktiež stanovuje mechanizmus výpočtu cien. Konkrétne mechanizmy sú uvedené v jednotlivých vyhláškach.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.03.2011
success
error