DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Ondruš

Hlas

Úrady práce napr. organizovali rekvalifikácie takým spôsobom, že tie rekvalifikačné kurzy boli vyberané na báze tripartity, to sú tie výbory pre zamestnanosť, ktoré sú na úradoch práce. Čiže aj za účasti samosprávy, za účasti zamestnávateľov, za účasti zástupcov zamestnancov.

28.02.2011
Pravda

Podľa paragrafu 16 zákona o službách zamestnanosti je Výbor pre otázky zamestnanosti definovaný nasledovne: 

(1) Na riešenie zásadných otázok zamestnanosti a na schvaľovanie použitia aktívnych opatrení na trhu práce (t.j. i rekvalifikačných kurzov, pozn.) vo svojom územnom obvode zriaďuje úrad výbor pre otázky zamestnanosti (ďalej len "výbor").

(2) Výbor má desať členov, z toho dvoch zástupcov úradu, dvoch zástupcov samosprávneho kraja, do ktorého územného obvodu úrad patrí, dvoch zástupcov miest a obcí, dvoch zástupcov zamestnávateľov pôsobiacich v územnom obvode úradu a dvoch zástupcov odborových organizácií pôsobiacich v územnom obvode úradu

Podľa paragrafu 18 bola pôsobnosť výboru stanovená: 

(1) Do pôsobnosti výboru patrí schvaľovať
a) priority podpory zamestnanosti v územnom obvode úradu, najmä vzdelávanie a prípravu pre trh práce a podporu začleňovania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce,
b) použitie tých aktívnych opatrení na trhu práce a rozsah ich financovania, na ktoré nie je právny nárok a ktoré zároveň nie sú financované za podpory Európskeho sociálneho fondu vrátane projektov a programov podľa § 54 ods. 2 písm. c) a d).

Zmenený zákon o službách zamestnanosti č. 373/2010 účinný od 1. decembra 2010 a 1. januára 2011 prináša podľa analýzy JUDr. Schusztekovej tieto relevantné zmeny:

6. V § 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno ab), čo v praxi znamená, že úrady práce už nebudú predkladať výboru pre otázky zamestnanosti schválenie návrhov projektov podľa § 54 ods. 2 písm. c) a d) a informovať ich o výsledku schvaľovacieho procesu. Došlo ku zmene označenia písmen v tomto odseku následkom uvedenej zmeny.

7. V § 18, ktorý upravuje pôsobnosť výboru pre otázky zamestnanosti sa v ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „vrátane projektov a programov podľa § 54 ods. 2 písm. c) a d)“, čo znamená, že výbor síce schvaľuje použitie tých aktívnych opatrení na trhu práce a rozsah ich financovania, ale netýka sa to projektov a programov zameraných na zlepšenie situácie rozvoja zamestnanosti v územnom obvode úradu v rámci partnerstiev.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.02.2011
success
error