DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

Návrh poslanca Rada Procházku, ktorý prezentoval uplynulý víkend v jednej televíznej relácii, kde povedal, aby sa, aby sa odňalo občianstvo občanovi Slovenskej republiky, ktorý požiadal o občianstvo iného štátu bez toho, aby preukázal vzťah k tejto krajine vo forme, že tam žil, pracoval, podnikal, a tak ďalej, ale aby to odňatie toho občianstva bolo termínované, aby bolo časovo ohraničené len do okamihu platnosti a vzniku a ratifikácie teda štandardného nástroja, ktorým je medzištátna zmluva.

Jozef Kollár vs. Dušan Caplovic - 21.02.2011
Pravda

Radoslav Procházka sa 13. februára 2011 v diskusnej relácii O 5 minút 12 na tému dvojaké občianstvo vyjadril takto:
 

"Ja navrhujem, aby sa súčasná zákonná úprava štátneho občianstva zmenila tak, že sa strata slovenského štátneho občianstva bude týkať iba tých osôb, ktoré na základe vlastného dobrovoľného prejavu vôle nadobudnú štátne občianstvo iného štátu bez toho, aby naň mali akúkoľvek reálnu faktickú väzbu, napríklad v podobe trvalého alebo dlhodobého pobytu alebo inej relevantnej skutkovej okolnosti a zároveň toto obmedzenie bude mať podobu takzvanej termínovej právnej normy, to znamená právnej normy, ktorej platnosť je vopred obmedzená. Platnosť obmedzenia by zanikla dňom akoby nadobudla platnosť bilaterálna medzinárodná dohoda medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou alebo prípadne ako by sa stalo právoplatným rozhodnutie alebo stanovisko vecne príslušného orgánu medzinárodnej advidikácie, ak takýto v tejto veci existuje."

Dátum zverejnenia analýzy: 20.02.2011
success
error