DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Na druhej strane si zoberte teraz, že pani ministerka rozhodla, že sudcom môže byť hociktorý právnik, ktorý spĺňa určitý časový, áno, 10 - 15 rokov. Bude prijatý, ja neviem, niekde právny zástupca nejakého občianskeho združenia. Je právnik, robí tam. A keď ho príjmu, teraz je to tak, že musí byť sudcom okresného súdu a stade potom odborne ako bude rásť, aké bude mať úspechy v práci, môže byť vymenovaný za sudcu krajského súdu, Najvyššieho súdu. Teraz tento, ktorého príjmu, môže byť vymenovaný hneď aj za sudcu Najvyššieho súdu.

Ivan Gašparovic - 14.02.2011
Pravda

Zákon z 8. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky si môžete prečítať tu (.pdf).

Podľa novely zákona v paragrafe 11 odsek 2 a 3 je uvedené:

"(2) Na Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len "najvyšší súd") možno prideliť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax po dobu najmenej 15 rokov.
(3) Na krajský súd a Špecializovaný trestný súd možno prideliť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax po dobu najmenej 10 rokov."


Novelizovnaý odsek 2 nahradil doterajšie znenie:

"(2) Na Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len "najvyšší súd") možno prideliť len sudcu, ktorý dovŕšil vek 35 rokov."

Pripomienky (.pdf) Najvyššieho súdu SR k zákonu zahŕňajú aj nasledovné vyhlásenie:

"Vylúčenie kariérneho postupu ako základného kritéria na možnosť postupu sudcu na súd vyššieho stupňa je vytvorením podmienok na výrazné zníženie kvality rozhodovacej činnosti."

Za sudcu krajského alebo Najvyššieho súdu SR ho však ešte musí vymenovať aj prezident SR.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.02.2011
success
error