DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Gašparovič

Nestraníci

A druhá chyba v tomto zákone a či to vylepší postavenie súdov a či to zmení sudcu, je napríklad to, že o sudcoch, čo mi vyčítali, že prečo to vracia, o sudcoch v prijímacej komisii budú rozhodovať väčšinou laici.

Ivan Gašparovic - 14.02.2011
Pravda


Zákon z 8. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky si môžete prečítať tu (.pdf).

Novela v paragrafe 37 odseku 5 znie:

"(5) Výberové konanie uskutočňuje päťčlenná výberová komisia. Členov výberovej komisie vymenuje minister z databázy kandidátov na členov výberovej komisie vždy po vyhlásení výberového konania a to tak, aby jeden člen bol z kandidátov zvolených súdnou radou a traja členovia z kandidátov vymenovaných ministrom. Jedného člena výberovej komisie zvolí na žiadosť ministra sudcovská rada súdu, na ktorom sa funkcia predsedu obsadzuje. Na účely vytvorenia databázy kandidátov na členov výberovej komisie súdna rada volí aspoň dvoch kandidátov a minister vymenúva aspoň šiestich kandidátov; databáza sa zverejňuje na webovom sídle súdnej rady a ministerstva."

V paragrafe 37 za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

"(6) Za kandidáta na člena výberovej komisie možno zvoliť alebo vymenovať len osobu, ktorá má morálne a odborné predpoklady
pre nestranný výkon funkcie člena výberovej komisie, ktorá je spôsobilá posúdiť uchádzača podľa odseku 4 a ktorá pôsobí najmä v sektore vysokých škôl, neziskovom sektore alebo vykonáva právnické povolanie; to platí aj pre voľbu člena výberovej komisie voleného sudcovskou radou."

Zmenu kritérií na členstvo výberovej komisie kritizoval predseda Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin: „Teraz budú traja nesudcovia, politici, vyberať sudcov. Sústružníci, drevorubači elektrikári môžu vyberať sudcov. Videli ste to niekde,“ vyjadril sa k zákonu Harabin.Dátum zverejnenia analýzy: 13.02.2011
success
error