DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Takže myslím si, že Viktor Orbán naopak bude veľmi rád súhlasiť (s novým slovenským zákonom, pozn.), pretože Slovensko robí významný ústupok. Ten spomínaný Európsky dohovor totiž hovorí, že v prípade takéhoto vzájomného brania si občanov, vyžaduje sa súhlas druhej strany. A preto sme sa vedeli dohodnúť aj s Českou republikou, kde sme ale boli v minulosti vo federatívnom zväzku.

Igor Matovic vs. Rafael Rafaj - 31.01.2011
Zavádzajúce

Európsky dohovor nespomína súhlas druhej strany pri vzájomnom "braní" si občanov.
Článok 19, Európskeho dohovoru o občianstve z roku 1997 uvádza:

"V prípadoch nástupníctva štátov sa príslušné zmluvné štáty budú usilovať o úpravu záležitostí týkajúcich sa občianstva dohodou medzi sebou a tam, kde je to možné, vo vzťahu k iným štátom. Také dohody budú rešpektovať princípy a pravidlá, ktoré sú obsiahnuté v tejto kapitole alebo na ktoré táto kapitola odkazuje."

Tento článok sa vzťahuje k Českej republike po rozpade Československa, ako spomína pán Rafaj.

V dohovore však nie je spomenuté vyžadovanie súhlasu, ako to uvádza pán Rafaj. Dohovor v článku 23 hovorí o spolupráci medzi zmluvnými stranami:

"1. So zreteľom na uľahčenie spolupráce medzi zmluvnými štátmi
ich príslušné orgány

a) poskytnú generálnemu tajomníkovi informácie o svojej vnútroštátnej právnej norme týkajúcej sa občianstva vrátane prípadov stavu bez štátnej príslušnosti a viacnásobného občianstva a o vývoji v súvislosti s realizáciou dohovoru,
b) si na požiadanie navzájom poskytnú informácie o svojej vnútroštátnej právnej norme týkajúcej sa občianstva a o vývoji v súvislosti s realizáciou dohovoru.

2. Zmluvné štáty budú spolupracovať medzi sebou a s inými členskými štátmi Rady Európy v rámci príslušného medzivládneho orgánu Rady Európy s cieľom riešiť všetky relevantné problémy a podporovať progresívny vývoj právnych princípov a praxe týkajúcich sa občianstva a s ním súvisiacich záležitostí."


Možné konfliktné body môžu nastať práve napríklad pri požiadaní o poskytnutie informácie o vnútroštátnej právnej norme týkajúcej sa občianstva. Nie je tam však spomenuté, že by bolo prípadné "branie" si občanov podmienené súhlasom druhej strany.

Dátum zverejnenia analýzy: 30.01.2011
success
error