DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Ako reálno, reálne ich (politické strany, pozn.) naozaj kontrolujú audítori. Ja som v podstate, obaja sme členmi rozpočtového výboru a vieme to, že beriem v podstate na vedomie tieto správy.

Ivan Švejna vs. Peter Kažimír - 17.01.2011
Pravda

Podľa Zákona o politických stranách a hnutiach, paragraf 30, majú politické strany povinnosť vyhotovovať výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok a predložiť ju Národnej rade. Podľa odseku 2a táto správa obsahuje účtovnú závierku strany, ktorú overuje audítor a podľa odseku 3 audítor overuje aj súlad výročnej správy s účtovnou závierkou za to isté účtovné obdobie a súlad hospodárenia strany so zmieneným zákonom. 

Ako je uvedené v Informácii o predložení výročných správ politických strán a politických hnutí za rok 2009, strana 1 (.rtf), uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 32 zo dňa 4. augusta 2006 v súlade s ustanovením § 30 ods. 1 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov bol Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu poverený vykonávať oprávnenia Národnej rady SR. Zároveň z paragrafu 30, odstavec 1 vyplývajú pre výbor rôzne oprávnenia týkajúce sa kontroly výročných správ strán a hnutí a ich obsahu (strana 2-8). V prípade, že Výbor zistí v správe nedostatky, vyzve príslušnú stranu alebo hnutie k ich napraveniu (strana 9). 
Ako však uvádza portál hnonline.sk, Komisia Rady Európy proti korupcii naznačuje, že kontrola správ zo strany Výboru nie je príliš detailná: " v súčasnosti to (kontrolu, pozn.) robí ministerstvo financií a parlamentný výbor - no ich kontroly sú podľa komisie iba formálne. Kým výbor sa spolieha na vyhlásenia straníckych audítorov, že je všetko v poriadku, ministerstvo overuje, či sú vo výročných správach uvedené všetky požadované informácie.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.01.2011
success
error