DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Mikuláš Dzurinda

Nestraníci

Nechceme dovoliť to, aby naozaj zlý, neeurópsky zákon, ktorý schváli Budapešť vyvolával na Slovensku nežiadúce účinky a my našimi zákonmi ešte budeme tieto účinky prehlbovať. Toto nechceme a o tom je zákon, ktorý, ktorého význam ste veľmi presne ocitovali alebo parafrázovali, keď si pozriete, ja ho mám so sebou. Ten zákon (nový slovenský, pozn.) je veľmi štíhli na základe medzinárodných štandardov, medzinárodných kritérií, medzinárodných zvyklostí odmieta akékoľvek exteritoriálne účinky zákona, ktorý bol prijatý v rozpore s takzvanými "genuine link", to znamená prirodzenou väzbou medzi občanom, ktorý občianstvo žiada a štátom, ktorý občianstvo udeľuje.

Mikuláš Dzurinda - 17.01.2011
Pravda

"Genuine link" je kritérium uplatňované na zaklade rozsudku ICJ (International Court of Justice) vo veci Nottebohm, kde sa spomína, že z medzinárodne-právneho hľadiska je občianstvo uznávané v prípade, že existuje nejaká reálna väzba medzi štátom a jedincom. Spravidla sa jedná o  dlhodobejší pobyt na území, špeciálnu väzbu k danému štátu atď.

V danom prípade ICJ udelilo Lichtenštajnsko Nottebohmovi občianstvo, i keď celý svoj život žil v strednej Amerike a nemal okrem brata žiadne väzby na Lichtenštajnsko. To znamená, že na základe tohoto kritéria, ktoré uviedol Dzurinda, má hocijaký štát právo udeliť občianstvo komu chce. Je to čisto domáca záležitosť. Medzinárodne právo sa uplatňuje iba vtedy, ak sa jedná o uznanie účinkov takto udeleného občianstva vo vzťahu k inému štátu - napr. štát A má právo na seba "prevziať" porušenie práv jednotlivca v štáte B a žalovať štát B pred ICJ na základe tzv. diplomatic protection, ktorá je viazaná na občianstvo.

V prípade, keď neexistuje genuine link, štát B nebude akceptovať väzbu občianstva, a tým pádom nemôže byť štátom A žalovaný pred ICJ za takýto akt. Nový vládny zákon, ako uvádza Dzurinda, má v podstate upravovať domáce zákony v súlade s "genuine link" tzn. odmietať exteritoriálne účinky maďarského zákona v prípadných súdnych sporoch.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.01.2011
success
error