DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

...ani politická zodpovednosť nebola, lebo bol odvolaný za údajnú chybu (minister Jureňa za dianie v Slovenskom pozemkovom fonde v súvislosti s kauzou pozemkov vo Veľkom Slavkove, pozn.) a dodnes tvrdím, že je to údajná chyba, ktorá urobila organizácia nie podriadená ministrovi ale vláde. Za organizáciu, ktorej väčšinu má Smer.

25.12.2010
Zavádzajúce

Postavenie SPF vo vzťahu k ministerstvu rieši zákon 285/2008 (pdf). 

 K tomu ďalšie info napríklad zo stránok SPF: „Generálny riaditeľ a námestník sú štatutárnymi orgánmi fondu (§ 35b zákona č. 330/1991 Zb.). Do funkcie ich vymenúva a z funkcie odvoláva na návrh ministra pôdohospodárstva vláda Slovenskej republiky. Za výkon svojej funkcie zodpovedajú vláde Slovenskej republiky. Generálny riaditeľ riadi činnosť fondu, rozhoduje o všetkých jeho záležitostiach a za fond koná navonok samostatne; právne akty, obsahom ktorých je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom v správe fondu na iné osoby podpisujú generálny riaditeľ a námestník spoločne. Generálneho riaditeľa zastupuje počas jeho neprítomnosti námestník.“ Ďalším orgán SPF je rada, ktorá „má 11 členov. Členov rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky, a to šiestich členov na návrh vlády a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady Slovenskej republiky.“ 

Mečiar teda zavádza ak tvrdí, že minister nemal žiadnu zodpovednosť, mal ju ako minister, aj ako člen vlády. Mala ju aj vláda ako celok.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.04.2010
success
error