DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Médiá už niečo naznačili a ja keďže poznám túto národnú agentúru ako je zložená, tam je len tretinkový model zástupca štátu a dve tretiny majú živnostníci a podnikatelia a zástupca podnikateľov.

Béla Bugár vs. Dušan Caplovic - 15.12.2010
Zavádzajúce

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania je záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú tri organizácie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz. Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz majú mať podľa stanov vždy spolu zastúpenie v pomere 1/3 v celkovom súčte všetkých nominácií k všetkým postom obsadzovaných združením. Za takéto posty sú považované účasti v pozíciách štatutárnych zástupcov a posty v dozorných radách.

Agentúra má 4 orgány: Zbor zástupcov členov združenia, Správna rada, Dozorná rada a generálny riaditeľ.

Zbor zástupcov členov združenia je najvyšším orgánom, zodpovedným za riadenie činnosti agentúry v strategických otázkach a má troch členov, po jednom z každej organizácie (Ministerstvo hospodárstva, Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz).

Výkonným orgánom je Správna rada, ktorá má 5 členov. Traja z nich sú zamestnanci Ministerstva hospodárstva SR a po jednom zástupcovi ma Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz.

Dozorná rada je kontrolný orgán, ktorý dohliada na hospodárenie združenia. Má troch členov. Po jednom z každej organizácie.

Generálny riaditeľ riadi činnosť agentúry, ktorý koná v jej mene. Generálneho riaditeľa menuje Správna rada menovacím dekrétom, ktorý vyhotovuje a podpisuje predseda Správnej rady.

V princípe teda platí tretinkový princíp, v tom má Čaplovič pravdu, neplatí ale v tom (z hľadiska právomocí) najdôležitejšom orgáne- v správnej rade.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.09.2010
success
error