DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Edita Pfundtner

MOST-HÍD

Ja osobne by som bola za to, keby ani v jednom zákone táto sankcia nebola, tieto sankcie neboli, keby štát skôr stimuloval svojich občanov k dodržiavaniu týchto zákonných povinností a nepôsobil represívne a toto pán Čaplovič je aj v stanovisku Benátskej komisie.

Figel, Pfundtner vs. Caplovic - 10.12.2010
Pravda

V rovnakom dokumente sa v bode č. 131 píše:

"Otázkou ostáva, či (za predpokladu, že je to žiaduce) má zmysel požadovať sankcie za porušenie povinnosti používať úradný jazyk. V tomto zmysle Benátska komisia konštatuje, že možnosť odstrániť alebo napraviť nedostatok neplatí vo všetkých prípadoch, a to najmä vo vzťahu k médiám a kultúrnym podujatiam (ako možno odstrániť alebo napraviť nezabezpečenie prekladu reklamného oznamu týkajúceho sa kultúrneho podujatia, ktoré sa už uskutočnilo?). Bez ohľadu na to však slovenské orgány vysvetlili, že cieľom celého systému sankcií nie je trestať tých, ktorí nedostatok spôsobili, ale správne uplatňovať zákon, t.j. široké používanie úradného štátneho jazyka popri používaní menšinových jazykov v určitých prípadoch a oblastiach. Komisia sa domnieva, že tento cieľ by bolo možné účinnejšie naplniť prostredníctvom spolupráce, budovania dôvery a opatrení zameraných na dosiahnutie cieľov stanovených zákonom než prostredníctvom sankcií. Sankcie by sa mali použiť len v najkrajnejšom prípade, ak vôbec."

Dátum zverejnenia analýzy: 21.11.2010
success
error