DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Abrhan

KDH

No tých 20% je v tom, že v obci alebo v meste, ktoré má viac ako 20% občanov inej národnosti, tak môžu používať dvojjazyčné názvy ulíc, označenia obcí plus môžu využívať tento jazyk v úradnom styku.

Dušan Caplovic a Pavol Abrhan - 10.12.2010
Pravda

Podľa zákona o používaní jazykov národnostných menšín sú menšiny s viac ako dvadsať percentnou prítomnosťou v obci oprávnené:

§ 2
1) Ak občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine, tvoria podľa posledného sčítania obyvateľov v obci najmenej 20 % obyvateľstva, môžu v tejto obci používať v úradnom styku jazyk menšiny.
§ 3
(1) Rokovanie orgánu územnej samosprávy v obci podľa § 2 ods. 1 sa môže uskutočňovať aj v jazyku menšiny, ak s tým súhlasia všetci prítomní.

(2) Poslanec obecného zastupiteľstva v obci podľa § 2 ods. 1 má právo používať na rokovaní tohto orgánu jazyk menšiny. Tlmočenie zabezpečí obec.

(3) Kronika obce podľa § 2 ods. 1 sa môže viesť aj v jazyku menšiny.

§ 4
(1) Obec podľa § 2 ods. 1 môže na svojom území označovať ulice a iné miestne geografické značenia aj v jazyku menšiny.

(2) V obci podľa § 2 ods. 1 sa dôležité informácie, najmä výstražné, upozorňujúce a zdravotnícke, uvádzajú

na miestach prístupných pre verejnosť okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny.

(3) Orgán verejnej správy v rámci svojej pôsobnosti v obci podľa § 2 ods. 1 zabezpečuje na požiadanie informácie o všeobecne záväzných právnych predpisoch aj v jazyku menšiny.

Dátum zverejnenia analýzy: 21.11.2010
success
error