DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Abrhan

KDH

Fakt je ten, že po diskusii, ja si myslí, že by nemali byť ani ďalej, ale po diskusii vo vládnej koalícii došlo k dohode, že tieto pokuty sa nebudú týkať fyzických osôb, ale že sa budú týkať len právnických osôb a hlavne tam ide o to, aby aj v prípade porušovania jazykového zákona pri ja neviem pri obecných úradoch, keď je vyhlasovanie oznamov alebo pri fyzických osobách, aby sa vyvinul určitý tlak na dodržiavanie tohto jazykového zákona, ja si nemyslím, že je to najšťastnejšie riešenie. Ale rešpektujem dohodu vo vládnej koalícii.

Dušan Caplovic a Pavol Abrhan - 10.12.2010
Pravda

V návrhu novely zákona o používaní jazykov (.pdf) národnostných menšín (vicepremiéra Rudolfa Chmela) sa uvádza: Podľa § 7b Správne delikty :

(1) Správneho deliktu na úseku podpory používania jazykov menšín sa dopustí orgán verejnej správy, ktorý v obci podľa § 2 ods. 1:............

(2) Správneho deliktu na úseku podpory používania jazykov menšín sa dopustí obec podľa § 2 ods. 1, ktorá:.........

(3) Správneho deliktu na úseku podpory používania jazykov menšín sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá neuvedie nápis alebo oznam podľa § 4

(5) Ak podpredseda vlády zistí porušenie povinnosti, ktoré je správnym deliktom podľa odseku 1 až 3 a ani po písomnom upozornení nedôjde v ním určenej lehote k náprave zistených nedostatkov, môže podpredseda vlády uložiť pokutu od 50 do 2500 eur. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Dátum zverejnenia analýzy: 21.11.2010
success
error