DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Edita Pfundtner

MOST-HÍD

Podarili sa tam, sa tam presadiť dokonca dva návrhy na zmenu a ďakujem vašim kolegom, poslancom Smeru, lebo nás, lebo nás v tom podporili a podarilo sa napríklad dosiahnuť to, že žiaľ, keď sa teda rokovalo o tých sankciách, tak sme trošku zjemnili to ustanovenie, že sankcie bude možné udeliť len v tých prípadoch, keď nedôjde k uverejneniu informácií verejnej správy alebo informácií, ktorí sa týkajú ohrozenia života, zdravia a bezpečnosti a majetku občanov Slovenskej republiky, takže to sa nám zatiaľ na ústavnoprávnom výbore podarilo. Uvidíme ako to pôjde ďalej v pléne.

Figel, Pfundtner vs. Caplovic - 03.12.2010
Pravda

V Zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 318/2009 Z. z. (.pdf) ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa v §9a okrem iného píše:

"(1) Ak ministerstvo kultúry zistí porušenie povinností v rozsahu podľa § 9 ods. 1 a orgány a právnické osoby podľa § 3 ods. 1, fyzické osoby podnikatelia alebo právnické osoby ani po písomnom upozornení neodstránia protiprávny stav v určenej lehote alebo nevykonajú v určenej lehote nápravu zistených nedostatkov, uloží ministerstvo kultúry orgánom a právnickým osobám podľa § 3 ods. 1, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám pokutu od 100 do 5 000 eur."Vládny návrh zákona č. 129, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

V § 9a odsek 1 znie: „(1) Ak ministerstvo kultúry zistí porušenie povinností v rozsahu tohto zákona a ak ide o informácie verejnej správy určené pre verejnosť alebo o informácie týkajúce sa života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov Slovenskej republiky a ani po písomnom upozornení nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu v určenej lehote alebo k vykonaniu nápravy zistených nedostatkov v určenej lehote, ministerstvo kultúry môže uložiť pokutu od 50 do 2.500 eur."

Dátum zverejnenia analýzy: 21.11.2010
success
error