DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Abrhan

KDH

V tom mnohom sa zhodneme, len proste kritizovali sme nie len pokuty, ale bolo tam aj ministerstvo kultúry malo schvaľovať všetky texty na pamätníkoch, no tak to sa nám zdá zbytočná byrokracia...

Dušan Caplovic a Pavol Abrhan - 03.12.2010
Zavádzajúce

zákone o štátnom jazyku SR účinného od 1.septembra 2009 podľa § 5 ods.7

Nápisy na pamätníkoch, pomníkoch a pamätných tabuliach sa uvádzajú v štátnom jazyku. Ak obsahujú text v iných jazykoch, inojazyčné texty nasledujú až po texte v štátnom jazyku a musia byť obsahovo totožné s textom v štátnom jazyku. Inojazyčný text sa uvádza rovnakým alebo menším písmom ako text v štátnom jazyku. Stavebník je povinný požiadať ministerstvo kultúry o záväzné stanovisko z hľadiska súladu nápisu na pamätníku, pomníku a pamätnej tabuli s týmto zákonom. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na historické nápisy na pamätníkoch, pomníkoch a pamätných tabuliach, ktoré podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu.11f)

11f) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

Nejedná sa teda o „schvaľovanie“, aj keď v praxi môže ísť o podobnú činnosť ako je zákonom uvedené vydanie stanoviska o súladu nápisu so zákonom, a rovnako sa nejedná ani o nápisy na všetkých pamätníkoch.

Dátum zverejnenia analýzy: 21.11.2010
success
error