DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Abrhan

KDH

Nie, ja som povedal svoj osobný názor, ja si myslím, že vo vzťahu k menšinám nie je možné riešiť problémy udeľovaním pokút.

Dušan Caplovic a Pavol Abrhan - 03.12.2010
Pravda

 P. Abrhan v parlamentnej diskusii v júli 2009 povedal: „Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som chcel podporiť pána poslanca Nagya v tej časti, keď predkladá návrh na vypustenie bodu 25 § 9, to znamená, tých sankčných opatrení. V Doložke o posúdení vplyvov v odhadoch vplyvov na verejné financie sa uvádza, že návrh zákona zakladá nároky na výdavkovú časť štátneho rozpočtu v súvislosti s predpokladaným zriadením dvoch nových štátnozamestnaneckých miest. Tieto mzdové prostriedky sú v odhadovanej výške 32 tisíc eur. Keďže návrh zákona obsahuje aj sankčný mechanizmus s ukladaním pokút, možno predpokladať, že schválenie novely zákona o štátnom jazyku bude mať istý pozitívny vplyv na štátny rozpočet. To znamená, že prostredníctvom týchto sankcií predpokladáte, že sa vyberie viac ako 32 tisíc eur, čo znamená, viac ako milión slovenských korún. Som presvedčený, že touto cestou je možné riešiť porušovanie zákona pri stavebnom konaní, že je možné riešiť v cestnej premávke, ale nie je možné riešiť porušovanie zákona vo vzťahu k národnostným menšinám. Lebo takejto právnickej alebo fyzickej osobe uložíte pokutu, ona ju nezaplatí. Budú organizovať zbierky národnostné menšiny na zaplatenie takejto pokuty, budete ich exekuovať alebo akým spôsobom budete potom postupovať? Bude to zlepšovať, alebo zhoršovať súčasnú situáciu? Preto som presvedčený, že zavedenie sankcií nie je vhodný mechanizmus pri komunikácii s národnostnými menšinami a pri ochrane štátneho jazyka.“

V návrhu novely zákona o používaní jazykov (.pdf) národnostných menšín (vicepremiéra Rudolfa Chmela) sa uvádza: Podľa § 7b Správne delikty  :

(1) Správneho deliktu na úseku podpory používania jazykov menšín sa dopustí orgán verejnej správy, ktorý v obci podľa § 2 ods. 1:............

(2) Správneho deliktu na úseku podpory používania jazykov menšín sa dopustí obec podľa § 2 ods. 1, ktorá:.........

(3) Správneho deliktu na úseku podpory používania jazykov menšín sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá neuvedie nápis alebo oznam podľa § 4

(5) Ak podpredseda vlády zistí porušenie povinnosti, ktoré je správnym deliktom podľa odseku 1 až 3 a ani po písomnom upozornení nedôjde v ním určenej lehote k náprave zistených nedostatkov, môže podpredseda vlády uložiť pokutu od 50 do 2500 eur. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Dátum zverejnenia analýzy: 21.11.2010
success
error