DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Július Brocka

KDH

Ak otec pracuje a manželka bola pri deťoch. Tak on mal úľavu na daniach a vy ste mu ju zrušili. A môže ju mať, keď sa jeho manželka zaeviduje na úrade práce, takže vám budú rásť nezamestnaní z toho titulu.

Diskusia o nezamestnanosti a dalších aktuálnych témach - 27.05.2013
Zavádzajúce

Novela zákona o dani z príjmov sprísnila podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na manželku (manžela). Podmienka zaevidovania na úrade práce je však len jednou z možných podmienok. Postačujúcou podmienkou je ak manželka (manžel) žijú v spoločnej domácnosti a stará a o maloleté dieťa, tiež žijúce v spoločnej domácnosti. Postačujúcou podmienkou je aj keď manželka (manžel) poberá príspevok na opatrovanie. Inými slovami, nie je nevyhnutné aby sa manželka (manžel) hlásila na úrade práce ak spĺňa podmienku starania sa o maloleté dieťa resp. poberanie príspevku na opatrovanie. Uvádzaním nevyhnutnosti nahlásenia manželky na úrade práce sa dopúšťa Brocka zavádzania.

Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bola schválená 4. decembra 2012 zaviedla povinnosť, na základe ktorej si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela), ak osoba žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti a stará sa o maloleté dieťa tiež žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti do zániku nároku na rodičovský príspevok na dieťa, alebo ktorá poberala v zdaňovacom období príspevok na opatrovanie, alebo ktorá bola evidovaná na úrade práce

 6.V § 11 odsek 4 znie:

„(4) Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 3 sa považuje za
a) manželku (manžela), na ktorú si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti, ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované (§ 33 ods. 2) maloleté dieťa podľa osobitného predpisu, žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo ktorá v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo
bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Dôvodová správa uvádza sprísnenie podmienok na uplatnenie daňovú úľavu na manželku (manžela).

"K bodu 6 - § 11 ods. 4
Navrhujú sa sprísniť podmienky na uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela. Túto nezdaniteľnú časť základu dane si bude môcť uplatniť manžel/manželka, ak
- sa stará o dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života dieťaťa (dieťa, na ktoré sa poskytuje rodičovský príspevok podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo
- poberá príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo
- je evidovaná ako uchádzač o zamestnanie."


Proti tomuto sprísneniu podmienok namietal Brocka už v čase schvaľovania, keď podal pozmeňovací návrh, ktorý mal sporné sprísnenie podmienok (bod 6) vypustiť. Novelu zákona o dani z príjmov v časti nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela analyzuje portál mzdovecentrum.sk.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.05.2013
success
error