DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

To, čomu sa chcem venovať, je to, že tento zákon tu naozaj platí 15 rokov a ministerstvo vnútra, to nie je ani nami kontrolovateľné, ani to nie je naša úloha. Dokonca, čo je najväčší omyl, pobyt sa nenahlasuje nám, ale vlastnému starostovi.

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti - 20.05.2013
Pravda

Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky platí 15 rokov a je pravdou, že prechodný pobyt ani pobyt v zahraničí sa nenahlasuje Ministerstvu vnútra. Občan hlási v rozsahu ustanovenom týmto zákonom miesto, začiatok a skončenie svojho pobytu obci - ohlasovni. Pobyt hlási občan príslušnému referátu - ohlasovni pobytu, ktorá spadá pod príslušnú obec. Pobyt v zahraničí občan nahlási v ohlasovni v mieste trvalého bydliska. Výrok hodnotíme ako pravdivý, kedže je pravda, že občan musí nahlásiť pobyt na ohlasovni pobytu, ktorá spadá pod obec, v ktorej má občan trvalý pobyt. 


§2
Pobyt
(1) Občan hlási v rozsahu ustanovenom týmto zákonom miesto, začiatok a skončenie svojho pobytu obci, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice hlási tieto údaje mestskej časti a vo vojenskom obvode príslušnému úradu (ďalej len„ohlasovňa”). 

§ 9
Pobyt občana v zahraničí
Občan,ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu; vo hlásení uvedie štáta miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

Novela zákona nemení podmienku nahlasovania pobytu - ohlasovňa zostáva príslušná obec.

Dátum zverejnenia analýzy: 19.05.2013
success
error