DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

A faktom je, že tieto pravidlá (ohlasovanie pobytu, pozn.), ktoré platia dnes a ktoré platia aj po schválení zákona, platia už viac ako 15 rokov.

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti - 20.05.2013
Zavádzajúce

Novela zákona ktorú predkladá R. Kaliňák síce nemení 90 dňovú lehotu na nahlásenie vycestovania do zahraničia, ale zavádza povinnosť, pričom nesplnenie sa bude považovať za priestupok. Pôvodný zákon takúto povinnosť neobsahoval. Pôvodný zákon o hlásení pobytu občanov bol schválený v júly 1998 a účinný od 11. augusta 1998, čo znamená že platí takmer 15 rokov. Nie je teda pravdou, že platí viac ako 15 rokov. Vzhľadom na nepresnosti hodnotíme výrok ako zavádzajúci.

Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky:
§ 9
Pobyt občana v zahraničí

"Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu."

Stanovisko MV SR k novele zákona schválenej 16.mája 2013:
Zavádza sa povinnosť občanom, ktorí sa pripravujú na vycestovanie do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, oznámiť túto skutočnosť ohlasovni pobytu
. Nesplnenie si povinnosti sa bude pokladať za priestupok. V § 9 sa slovo „ohlási“ nahrádza slovami „je povinný ohlásiť“.

Dátum zverejnenia analýzy: 19.05.2013
success
error