DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Lepší výber daní je absolútna kľúčová priorita vlády.Takže to je kľúčové opatrenie. Potom je tam Kaliňákove ESO.

Politické a ekonomické témy roku 2013 - 29.04.2013
Zavádzajúce

Vzhľadom na výskyt otázky riešenia daní a reformy ESO v programovom vyhlásení vlády, nemožno považovať tieto dve problematiky za "kľúčové priority vlády". V programovom vyhlásení sú zahrnuté ale nie medzi ostatnými bodmi, ktoré sú tu definované ako kľúčové.   

V programovom vyhlásení vlády na roky 2012-2014 je 10 kľúčových úloh, ktoré si vláda stanovila pre výkon svojho štvorročného mandátu: 
1. zmiernením dopadov krízy posilniť istoty ľudí;
2. konsolidovať verejné financie, tak aby deficit verejných financií bol v roku 2013 pod tromi percentami HDP;
3. podporiť hospodársky rast a cenovú stabilitu;
4. znížiť vysokú nezamestnanosť mladých ľudí a systematicky riešiť problém dlhodobej, najmä regionálnej nezamestnanosti;
5. zvýšiť vymožiteľnosť práva a systematicky likvidovať korupciu na všetkých stupňoch spoločnosti;
6. konsolidovať verejné zdravotníctvo s dôrazom na jeho finančnú stabilizáciu;
7. posilniť spoluzodpovednosť za plnenie strategických cieľov Európskej únie a zároveň presadzovať oprávnené záujmy Slovenskej republiky v Európskej únii; efektívne využiť prostriedky z fondov Európskej únie na modernizáciu a rozvoj štátu a spoločnosti;
8. posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť spoločnosti;
9. založiť dlhodobé tendencie pre hospodársky, sociálny, environmentálny a vedecko-technický rozvoj Slovenska a pre zlepšenie kvality života;
10. byť vládou otvorenou všetkým vrstvám slovenskej spoločnosti aj prostredníctvom vytvorenej Rady solidarity a rozvoja za účasti partnerov sociálneho dialógu.

V týchto stanovených kľúčových bodoch nie je konkrétne spomenuté upravenie či zmena výberu daní, ani konkrétne reforma štátnej správy.   

Otázka daní je zahrnutá ďalej v obsahu tohto programového vyhlásenia v časti "Finančná politika"(.pdf) (str.13). "V kontexte s uvedenými cieľmi pôjde o vyvážené a trhovo konformné posilňovanie a zefektívňovanie úlohy štátu pri uplatňovaní alokačnej, distribučnej, stimulačnej a stabilizačnej funkcie verejných financií prostredníctvom systémového formovania a efektívneho využívania nástrojov rozpočtovej a daňovej politiky štátu." "Vláda podnikne kroky na odstránenie deformácií daňovo-odvodového systému."

ESO (Efektívna, Spoľahlivá, Otvorená štátna správa) je reformou z dielne R. Kaliňáka. V programovom vyhlásení vlády (.pdf) na roky 2012 - 2016, je v časti "Úlohy verejnej správy"(str.33) opisovaná plánovaná reforma, ktorá spĺňa charakter súčasnej novely ESO. 
"Vláda navrhne legislatívne opatrenia k vytvoreniu novej štruktúry orgánov miestnej štátnej správy, ktorej dôležitým princípom bude integrácia pôsobnosti tzv. špecializovanej
štátnej správy do jednotného štátneho úradu na čele s predstaviteľom vymenovaným vládou. Táto štruktúra zachová odborné a personálne riadenie a zodpovednosť odvetvových ústredných orgánov štátnej správy. Jednotný úrad štátnej správy sleduje zjednodušenie kontaktu občana so štátnou správou a zároveň zodpovedá záujmom transparentnosti, zodpovednosti za rozhodovacie procesy, efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov a účinnosti kontroly."

Dátum zverejnenia analýzy: 28.04.2013
success
error