DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Práve že tam (projekt opravy ciest 1. triedy, pozn.) išlo nielen o asfalt, nielen, samozrejme, keď sú výmoly, keď sú výtlky, tak to súvisí aj s povrchom vozovky. Ale o bezpečnostné prvky, vodorovné, zvislé značenie. O signalizácie, napríklad teploty, to všetko bola súčasť tých projektov, ktoré Slovensko realizovalo v 2010.

Deravé slovenské cesty a spomalené dialnice - 25.02.2013
Zavádzajúce

J. Figeľ sa opäť zmýlil v roku, kedy mali byť cesty 1. triedy spolufinanocaním z EÚ zdrojov modernizované v rámci projektu Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. tried. Tento projekt sa mal a naďalej má uskutočňovať v rokoch 2011 až 2014. V roku 2010 sa tento projekt len pripravil a naplno sa spustil až v roku 2011. Vzhľadom na to, že J. Figeľ síce uvádza správne parametre modernizácie, ale zasadil ich do zlého obdobia, hodnotíme výrok ako zavádzajúci.

Výročná správa Slovenskej správy ciest (apríl 2011) za rok 2010 (príloha 11) hovorí o plánoch opráv ciest 1. triedy v rámci projektu: „Odstraňovanie nevyhovujúcich parametrov ciest I. triedy“ programu jednotlivých krajov (Bratislava, Bánská Bystrica, Žilina a Košice). Z výročnej správy je však zrejmé, že oprava ciest v rámci tohoto projektu (spolufinancovanie z EÚ zdrojov) nebola uskutočnená v roku 2010. Tento projekt sa spustil až v roku 2011. Výročná správa SSC (apríl 2012) za rok 2011 uvádza objem zrekonštruovaných ciest, len v programe "Odstraňovanie nevyhovujúcich parametrov ciest I. triedy" v celkovej dĺžke 102 km.

Až v roku 2012 začal projekt obnovy ciest 1. triedy v Košickom, Prešovskom, Nitrianskom a Trnavskom. Ide konkrétne o projekty Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Trnavskom a Nitrianskom regióne a Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Košickom a Prešovskom regióne. V oboch prípadoch ide o modernizáciu, tak ako spomína J. Figeľ: 

"Hlavným cieľom projektu je výmena, doplnenie a skvalitnenie dopravného značenia, doplnenie chýbajúcich smerových stĺpikov a v extravilánoch nainštalovanie plašičov zvery. V miestach priechodov pre chodcov sa nainštalujú aktívne LED dopravné gombíky upozorňujúce na prítomnosť chodca na priechode, merače rýchlosti, teploty vzduchu a vozovky."

Tieto projekty sa začali v roku 2012, no plán dokončenia je až rok 2013. V stavbách ukončených v roku 2012 sa spomínané projekty nenachádzajú ako ukončené.


Výročná správa Ministerstva dopravy 2010, máj 2011 (.pdf, s.52):

"Ministerstvo v spolupráci so Slovenskou správou ciest (SSC) pripravilo aj projekt na odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy." 

Výročná správa Ministerstva dopravy 2011, máj 2012 (.pdf, s.20):

"Zároveň bolo (v roku 2011, pozn.) prostredníctvom ERDF zrekonštruovaných, v rámci projektu „Odstraňovanie nevyhovujúcich parametrov ciest I. triedy“ 103 km ciest I. triedy (kompletná obnova)."

Program prípravy a výstavby ciest I. triedy na roky 2011 – 2014, uvádza ciele programu:

"Priority programu výstavby ciest I. triedy
- znížiť počet kritických nehodových lokalít,
- znížiť negatívny dopad na životné prostredie a krajinu budovaním obchvatov miest, upokojovaním dopravy pred vstupom do obcí a miest,
- zvýšiť kapacitu križovatiek v záujme zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy,
- znížiť percento ciest I. triedy s prekročenou kapacitou,
- modernizovať medzinárodné cestné ťahy „E“ ciest podľa podmienok dohody AGR,
- rekonštruovať poškodené úseky ciest a mostov, ktoré pre deficit zabezpečenia systematickej údržby ohrozujú bezpečnosť premávky,
- prijať účinné preventívne opatrenia na ochranu cestnej siete pred jej neúmerným preťažovaním a poškodzovaním."

V roku 2011 sa realizoval projekt "Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy" v dĺžke 102 km. 

"Projekt rieši odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. tried. Do projektu boli zahrnuté úseky ciest na základe systému hospodárenia s vozovkami a najmä úseky (mimo spoplatnených úsekov ciest), ktoré sú vo veľmi zlom technickom stave ako sú pozdĺžne a priečne nerovnosti, množstvo výtlkov, pozdĺžne koľaje, poklesy vozoviek, sadnutie krajníc, poklesy poklopov, sieťové rozpady a pod..
Realizovaním projektu dôjde k odstráneniu bezpečnostných rizík, odstránia sa nehodové lokality, podstatne sa zlepšia životné podmienky v okolí ciest vedúcich cez intravilány obci a dôjde k zvýšeniu dopravnej priepustnosti úsekov."

Dátum zverejnenia analýzy: 24.02.2013
success
error