DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Róbert Madej

SMER-SD

Ja sa stotožňujem s rozhodnutím prezidenta, ktoré v súlade s rozhodnutím Ústavného súdu vo veci výkladu Ústavy uviedlo, že prezident Slovenskej republiky môže mať aj subjektívne dôvody, pre ktoré doktora Čentéša nevymenuje.

Ústavná žaloba na prezidenta - 18.02.2013
Zavádzajúce

Z rozhodnutia Ústavného súdu vyplýva, že prezident pri vymenúvaní generálneho prokurátora neposudzuje len zákonné dôvody, ale aj závažné dôvody vzťahujúce sa na osobu kandidáta. Róbert Madej sa označením prezidentových právomocí nevymenovať GP kvôli subjektívnym dôvodom, dopúšťa zavádzania, pretože význam slova subjektívny je nielen týkajúci sa subjektu, ale aj zaujatý, nevecný, jednostranný postoj. Dôvody nevymenovania však nemôžu byť nevecné, či svojvoľné, ale naopak riadne zdôvodnené. Používať v tomto prípade prívlastok subjektívne dôvody, je zavádzajúce. Ani samotné rozhodnutie ÚS nepoužíva spojenie "subjektívne dôvody".

Róbert Madej vychádza z rozhodnutia Ústavného súdu SR zo dňa 24. októbra 2012, ktoré sa zaoberalo právomocami prezidenta SR, v otázke vymenovania generálneho prokurátora. Okrem nesplnenia predpokladov kandidáta, prezident môže nevymenovať kandidáta z dôvodu závažnej skutočnosti vzťahujúcej sa na osobu kandidáta, ktorá dôvodne spochybňuje jeho schopnosť vykonávať funkciu.

"Nevymenovať kandidáta môže len z dôvodu, že nespĺňa zákonné predpoklady na vymenovanie, alebo z dôvodu závažnej skutočnosti vzťahujúcej sa na osobu kandidáta, ktorá dôvodne spochybňuje jeho schopnosť vykonávať funkciu spôsobom neznižujúcim vážnosť ústavnej funkcie alebo celého orgánu, ktorého má byť táto osoba vrcholným predstaviteľom, alebo spôsobom, ktorý nebude v rozpore so samotným poslaním tohto orgánu, ak by v dôsledku tejto skutočnosti mohol byť narušený riadny chod ústavných orgánov (čl. 101 ods. 1 druhá veta Ústavy Slovenskej republiky). Prezident uvedie dôvody nevymenovania, pričom tieto nesmú byť svojvoľné."

V bode 46 výkladu predmetných ustanovení sa uvádza: 

"Rozsah jeho uváženia (prezidenta SR, pozn.) síce presahuje posúdenie toho, či kandidát, ktorého prezidentovi navrhla národná rada, spĺňa zákonom stanovené podmienky, akékoľvek ďalšie dôvody, pre ktoré by sa prezident rozhodol nevymenovať ho, však musia obstáť práve s ohľadom na jeho povinnosť zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. ...Tieto skutočnosti pritom nemusia spočívať iba v určitom autoritatívnym spôsobom konštatovanom porušení právnej povinnosti, v žiadnom prípade však nesmú byť prejavom svojvôle..."

Dátum zverejnenia analýzy: 17.02.2013
success
error