DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Predošlá vláda tieto peniaze z drvivej väčšiny urobila tým, že šetrila sama na sebe.

Eurorozpocet - 11.02.2013
Nepravda

Pavol Frešo hovorí o konsolidácii verejných financií, pričom tvrdí, že predošlá vláda Ivety Radičovej konsolidovala predovšetkým na strane výdavkov. Podobný výrok o šetrení minulej vlády sme v minulosti už overovali v relácií V politike (6. novembra 2011). Vtedy tvrdil opak, teda že predchádzajúca vláda konsolidovala prevažne na strane príimov, Peter Kžimír, ktorému sme dali za pravdu.

Ako uviedol portál denníka Pravda dňa 2. novembra 2011 v správe prevzatej od SITA, za 10 mesiacov príjmy štátu medziročne narástli o 9,9% a výdavky klesli o 1,6%. Zníženie deficitu štátneho rozpočtu(.pdf) predovšetkým prostredníctvom zvýšenia príjmov bolo nastavené v rozpočte už pri jeho prijatí. Rozpočet na rok 2011 počítal s vyššími výdavkami ale aj s vyššími príjmami ako rozpočet na rok 2010 (neskôr upravený).

Nasledujúca tabuľka porovnáva reálne príjmy a výdavky štátu v rokoch 2009, 2010 a 2011 (v tis. €, zdroj: Štátny záverečný účet za rok 2011 (.rtf, str. 22)).


Ako vidíme, výdavky sa znížili o takmer 59 miliónov €. Naproti tomu príjmy narástli o viac než 1,1 miliardy €. Z uvedeného je zrejmé, že výrok Pavla Freša je nepravdivý.

Druhá časť výroku o konsolidácií verejných financií terajšej vlády je takisto nepravdivá, pretože príjmová časť tvorí 64% z plánovanej konsolidovanej sumy. Podľa analytického pohľadu(.pdf,s.4) na rozpočet vypracovaného Inštitútom finančnej politiky je potrebných 2,2 mld. eur na konsolidáciu v roku 2013. Príjmové opatrenia sú vo výške 1,8 mld. eur a konsolidácia na strane verejných výdavkov je v hodnote 1 mld. eur. Príjmová časť tak tvorí 64% plánovanej konsolidácie. Podrobnejšie o tom hovorí spomínaný pohľad(.pdf,s.5) na rozpočet vypracovaný Inštitútom finančnej politiky. 

"Rozpočet verejnej správy v roku 2013 obsahuje príjmové opatrenia v celkovej výške 1,8 mld. eur. Ide napríklad o zmeny v zákone o sociálnom poistení, zmeny v zákone o dani z príjmov (zvýšenie sadzby dane z príjmov právnických osôb na 23%, zavedenie druhej sadzby dane z príjmov fyzických osôb vo výške 25%), rozšírenie osobitného odvodu v bankovom sektore a zavedenie dočasného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. V rámci nedaňových príjmov sa očakáva najmä jednorazový príjem z digitálnej dividendy a príjmy z nového systému financovania núdzových zásob ropy.
Na strane výdavkov ide o konsolidačné opatrenia v celkovej výške 1,0 mld. eur, ktoré spočívajú najmä v úsporách osobných a prevádzkových výdavkov štátneho rozpočtu a úsporách výdavkov samosprávy. Zároveň tu došlo aj k vytvoreniu dvoch druhov rezerv. Prvá rezerva slúži na krytie prípadných výpadkov spojených s otvorením druhého piliera, čo súvisí s neistotou ohľadom počtu ľudí, ktorí sa rozhodnú prestúpiť výlučne do priebežného dôchodkového piliera a jeho rozloženia medzi rokmi 2012 a 2013. Druhá rezerva slúži na pokrytie prípadných rizík zo zhoršenia makroekonomického vývoja."

Dátum zverejnenia analýzy: 10.02.2013
success
error