DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Ale predsa my sme prealokovali vyše 300 miliónov eur na preplácanie odvodov ľudí, ktorí dneska nie sú zamestnaní.

Konsolidacné opatrenia a vplyv na nezamestnanost - 11.02.2013
Zavádzajúce

Výrok Petra Kažimíra hodnotíme ako zavádzajúci, pretože podľa dokumentu, ktorý bol prerokovaný a schválený vládou SR, pôjde síce na podporu zamestnanosti mladých takmer 300 miliónov euro, na preplácanie odvodov je však vyčlenených iba 70 miliónov, zvyšných 225 mil. euro má ísť na inovácie a modernizáciu.

Dokument, ktorý hovorí o realokácií finančných prostriedkov na operačné programy, ktoré sa týkajú zamestnanosti, prerokovala vláda 16. mája 2012. V ňom sa uvádza:

Čiastka 300 miliónov euro pozostáva z dvoch častí:

1.) Pre operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia pre oblasť podpory zamestnanosti mladých ide o dodatočné zdroje 70 mil. euro.

"Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej len „OP ZaSI“) pre oblasť podpory zamestnanosti mladých ľudí bola identifikovaná potreba dodatočných zdrojov pre opatrenia na podporu zamestnávania mladých ľudí vo výške min. 70 mil. eur. Realizáciou dodatočných projektov, z ktorých jeden by bol určený pre súkromný a druhý pre verejný sektor, sa predpokladá priama podpora cca 13-tisíc pracovných miest. Pri navrhnutých projektoch pôjde predovšetkým o preplácanie časti ceny práce, a to do výšky minimálnej mzdy, vrátane prislúchajúcich odvodov s tým, že musí zo strany zamestnávateľov existovať záruka udržateľnosti..."

Z uvedeného vyplýva, že pri podpore zamestnanosti mladých, podstatná časť zdrojov pôjde na preplácanie odvodov - ceny práce.

2.) Pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) pre oblasť podpory malých a stredných podnikov ide o dodatočné zdroje vo výške 225 mil. euro.

"Presun 225 mil. eur (zdroje EÚ + ŠR) do operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z operačného programu Informatizácia spoločnosti (170 mil. eur) a operačného programu Doprava (55 mil. eur). ...dodatočných 225 mil. eur na podporu malých a stredných podnikov primárne cez Inovácie a technologické transfery (alebo aj ďalšie oblasti, ktoré vyplynú z pripravovanej analýzy), ktorých cieľom je modernizácia výrobnej základne, inovácie výrobných procesov a produktov a zvyšovanie produktivity práce. Pričom pri podpore týchto aktivít sa bude klásť sekundárne aj dôraz na tvorbu pracovných miest."

Z uvedeného vyplýva, že druhá časť z celkových prealokovaných 300 mil. euro má ísť na inovácie a technologické transfery, ktorých cieľom je modernizácia, inovácie a zvyšovanie produktivity. Nemožno preto hovoriť o účely týchto 225 mil. euro na preplácanie odvodov.


Dátum zverejnenia analýzy: 10.02.2013
success
error