DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Fronc

KDH

Za mňa to bolo 85% toho normatívu išlo prakticky na mzdy, čiže na energie a všetko ostatné nezostávalo ani len 15%.

04.01.2013
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, keďže ide o 5% nižší pomer financií, ktoré boli použité na mzdy a iné osobné náklady zamestnancov, ako uvádza. 

Martin Fronc pôsobil ako minister školstva od októbra 2002 do februára 2006.

Nariadenia, ktoré ukladá zákon o financovaní základných škôl , stredných škôl a školských zariadení (č.597/2003 Z. z.), ktorý zavádza povinnosť školám a školským zariadeniam vypracovať správu o hospodárení za predchádzajúci rok, ktorú následne ministerstvo školstva spracuje a na internetovej stránke zverejní údaje a postup, ktoré boli použité pri rozpise finančných prostriedkov, sú vykonávané od roku 2004.

Na základe tejto výročnej súhrnnej správy môžeme sledovať pomer financií v školstve, ktoré sú použité na osobné náklady a na prevádzku. Keďže tieto súhrnné správy sú realizované až od roku 2004, môžeme čo sa týka tohto prerozdeľovania financií počas vedenia ministerstva školstva Martinom Froncom, zohľadniť len dva roky z jeho štvorročného pôsobenia a to roky 2004 a 2005. 

Súhrnná správa o hospodárení za rok 2004 (pdf.)  Vykazuje, že z prostriedkov zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠ SR cez KŠÚ je použitých 80,53% na osobné náklady (mzdy a poistenie), 18,56% na prevádzku a 0,9% na bežné transfery jednotlivcom. 

Po zohľadnení všetkých zdrojov financovania (dary, príspevky a prostriedky od neštátnych zriaďovateľov)   je pomer prerozdelenia následovný: 77,09% osobné náklady, 21,97 prevádzka a 0,94% bežné transfery jednotlivcom. 

Podľa súhrnnej správy v následujúcom roku (2005) (pdf.) bolo čerpanie zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠ SR podobné. 80,48% bolo použitých na osobné náklady, 18,6% na prevádzku a 0,96% na bežné transfery jednotlivcom. Pomer pri rátaní so všetkými zdrojmi financovania sa mení na 76,69% na osobné náklady, 22,38% na prevádzku a 0,94% na bežné transfery jednotlivcom.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.01.2013
success
error