DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Štefanec

KDH

Platí zákon, podľa ktorého do 5 rokov má finančná správa právo vyrúbiť doplatky ak nejaké pochybenia sa stali.

Platový kompromis a chýbajúce milióny - 03.12.2012
Pravda

Ivan Štefanec hovorí pravdu ako pravdivý, pretože podľa zákona 563/2009 o správe daní (.pdf, s.24) o správe daní má finančná správa právo do 5 rokov vyrúbiť daň. Inými slovami, zákon definuje, že zánik práva vyrúbiť daň zaniká po piatich rokoch. 


"§ 69
Zánik práva vyrubiť daň
(1) Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, nemožno vyrubiť daň ani rozdiel dane alebo uplatniť nárok na sumu podľa osobitných predpisov po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov."

Dátum zverejnenia analýzy: 02.12.2012
success
error