DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Vláda schválila Zákonník práce, ktorý znamená, že po novom roku prepustenie ľudí, keď sa dostane firma do problémov, bolo o 100 % drahšie ako dnes.

Smerovanie SDKÚ a nezamestnanost na Slovensku - 12.11.2012
Nepravda

Od januára 2013 začne platiť nový Zákonník práce


Jedno zo značných zmien oproti predchádzajúcemu Zákonníku práce je problematika prepúšťania a s tým súvisiace odstupné. 


Podľa súčasného znenia majú prepustení zamestnanci paušálne právo na dvojmesačné odstupné a výpovedná lehota bola minimálne dva mesiace. Podľa §76 nového Zákonníka bude výška odstupného najmenej v sume : a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov
    b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov
     c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov                             d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 20 rokov 
Na základe týchto čísel považujeme výrok Ľudovíta Kaníka za nepravdivý, pretože zdraženie odstupného o 100% sa týka iba zamestnancov, ktorí predtým pracovali viac ako 20 rokov, čo je menšina populácie.   


Vládny návrh zákona, ktorý menil Zákonník práce schválený  25. októbra 2012 uvádza, že odstupné bude zamestnancovi vyplatené až po odpracovaní najmenej dvoch rokov v danom zamestnaní.

43. V § 76 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume
a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov..."

Zákonník práce (.doc), ktorý je momentálne ešte stále účinný, a ktorý bol schválený minulou vládou hovorí, že odstupné sa vypočítava podľa výpovednej doby, ktorá môže trvať od dvoch mesiacov (ak zamestnanec pracoval u zamestnávateľa jeden rok) do päť mesiacov (ak pracovný pomer trval 20 rokov).

§ 76, Odstupné:

"(1) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odstupné, ak sa pracovný pomer skončí dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.Zamestnancovi podľa prvej vety patrí odstupné najmenej v sume, ktorá je násobkom jeho priemerného mesačného zárobku a počtu mesiacov, počas ktorých by trvala výpovedná doba podľa § 62."

§ 62, Výpovedná doba

(3) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je 
a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,
b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, 
c) štyri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej desať rokov a menej ako 20 rokov, 
d) päť mesiacov, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej 20 rokov.

(2) Ak bola zamestnancovi daná výpoveď z dôvodov uvedených v odseku 1, zamestnanec má právo pred začatím plynutia výpovednej doby požiadať zamestnávateľa, aby sa pracovný pomer skončil dohodou. Tejto žiadosti je zamestnávateľ povinný vyhovieť. Zamestnancovi patrí odstupné najmenej v sume, ktorá je násobkom jeho priemerného mesačného zárobku a počtu mesiacov, počas ktorých by trvala výpovedná doba podľa § 62."

Podľa § 62 stále platného Zákonníka práce je výpovedná doba dva mesiace pre zamestnanca, ktorý pracoval u zamestnávateľa najmenej rok a menej ako päť rokov. Podľa § 76 je minimálne odstupné  násobkom priemerného mesačného zárobku zamestnanca a počtu mesiacov výpovednej doby podľa § 62. Inými slovami, zamestnanec ktorý pracoval najmenej jeden rok mal nárok na odstupné. Nie je preto pravdou, že plánovaná zmena nároku na odstupné až po dvoch rokoch je rovnaká ako v súčasnosti platnom Zákonníku práce.

Dátum zverejnenia analýzy: 12.11.2012
success
error