DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jiří Pospíšil

Já považuji za nejvíce absurdní za prvé to, že občan neví o dluhu a následně tedy k tomu přijde exekutor a za druhé osoba, která není dlužníkem, takzvaná třetí osoba podle zákona, jejíž majetek je zabaven a ona ho pak složitě musí získat zpátky, ale avizuji, toto už je upraveno od roku 1999 v zákoně, kdy zkrátka osoba, jejíž majetek je neoprávněně zabaven, může žádat exekutora a on do 14 dnů má rozhodnout a majetek vydat. Pokud tedy tak neučiní je to opět chyba exekutora.

30.01.2012
Zavádzajúce

Klíčovým problémem tvrzení ministra spravedlnosti je údajný rok vzniku zákona či jeho úprava na podobu dávající za pravdu jeho tezi .S jistotou lze totiž konstatovat, že v roce 1999 se neuskutečnila žádná legislativní změna týkající se exekucí, čímž lze dementovat jeho výrok. Nicméně V zákoně o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů z 28. února 2001 (http://www.exekuce.org/zakony/sb01120.html) je tato problematika řešena v Hlavě VI § 88, která říká, že:
" (3) Účastník řízení může podat u exekutora proti příkazu námitky do 3 dnů od doručení. Pokud exekutor v plném rozsahu námitkám nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu soudu (§ 45), který o námitkách rozhodne do 15 dnů.
(4) Rozhodnutí soudu o námitkách se doručí oprávněnému, povinnému a exekutorovi. Proti rozhodnutí soudu o námitkách není přípustný opravný prostředek."
Tudíž nelze výrok Jiřího Pospíšila považovat za přímo nepravdivý, rovněž je ale neslučitelné zařadit jej do kategorie pravdivých.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2012
success
error