DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

My sme dokonca znižovali inflačné ciele na budúci rok opäť pod 1 %, čo má negatívny vplyv aj na štátny rozpočet.

Kažimír vs. Švejna o DPH na potraviny - 05.10.2015
Zavádzajúce

Výrok hodnotíme ako zavádzajúci, pretože spoločnú menovú politiku pre krajiny EÚ určuje Európska centrálna banka (ECB), pričom na nej participuje taktiež Národná banka Slovenska (NBS). Inflačný cieľ prijatý ECB je určený konštantne 2%. MF SR nemôže teda znížiť inflačný cieľ, môže iba znížiť svoj odhad očakávanej inflácie.

Pred rokom 2009 možno rozdeliť históriu menovej politiky NBS na dve etapy. Prvou je vykonávanie nezávislej menovej politiky v rokoch 1993-1999. V druhej etape išlo o implicitné inflačné cielenie 2000-2004 a inflačné cielenie v ERM II 2005-2008 (Exchange Rate Mechanism - Európsky mechanizmus výmenných kurzov)

Od roku 2009 je úlohou Národnej banky Slovenska, ako člena Eurosystému, participovať na spoločnej menovej politike, ktorú v eurozóne určuje Európska centrálna banka (ECB). Podľa zakladajúcej zmluvy Európskeho spoločenstva, primárnym cieľom jednotnej menovej politiky je udržiavanie cenovej stability, ktorá prispieva k tvorbe priaznivého ekonomického prostredia a vytvára podmienky pre vyššiu zamestnanosť a udržateľný rast ekonomiky v strednodobom horizonte.

Primárnym cieľom menovej politiky Eurosystému je udržiavanie cenovej stability. Kvantitatívnou definíciou cenovej stability je podľa Rady guvernérov ECB „medziročný rast harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP) v eurozóne pod 2 %

Komentár Ministerstva financií z februára 2014 hovorí o makroekonomických prognózach počas celého obdobia rokov 2014-2016.

Príspevok nižších daňových základní je najvýraznejší v rokoch 2014-15. Na celom horizonte prognózy sa do poklesu daňových základní premieta nižšia očakávaná inflácia. Najväčší vplyv na daňovú prognózu však má pokles úrokových mier, ktorý sa premietne v nižšom výnose zrážkovej dane najmä v rokoch 2014 až 2016. Naopak, od roku 2016 by sa do výberu daní malo výraznejšie premietať zlepšenie situácie na trhu práce a vyššie spomínané negatívne dopady neutralizovať (.pdf, s.1)

Program Stability SR na roky 2015-2018 (apríl 2015) hovorí, že inflácia v eurozóne sa dlhodobo odchyľuje od menovo-politického cieľa. Aktuálne projekcie odhadujú, že inflácia sa bude pohybovať pod inflačným cieľom aj počas rokov 2015 a 2016. Pretrvávajúca nízka inflácia komplikuje stratégiu fiškálnej konsolidácie a znižovania dlhov. Na neuspokojivý vývoj a výhľad inflácie reagovala Európska centrálna banka (ECB) programom kvantitatívneho uvoľňovania. (.pdf, s.8)

.Dátum zverejnenia analýzy: 04.10.2015
success
error