DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Moslimskí utečenci majú úplne iné hodnoty, napríklad nemajú rešpekt voči ženám.

Argumentacný boj o uteceneckej kríze - 22.09.2015
Zavádzajúce

Rovnako ako pri iných náboženstvách, postavenie žien v islame je ovplyvnené mnohými faktormi, od interpretácie kľúčových textov po doplňujúce ekonomické, sociálne a kultúrne podmienky. Treba zdôrazniť, že neexistuje jednotná verzia alebo interpretácia islamu, a tak neexistuje ani univerzálny prístup k ženám v tomto náboženstve. Zhoršené postavenie žien vychádza najmä z tradicionalistických interpretácií náboženského práva šaríe. Všetci moslimovia taktiež neodmietajú sekulárnym právo a nepovažujú tieto interpretácie šaríe za správne alebo vhodné. Výrok z týchto dôvodov hodnotíme ako zavádzajúci.

Niektoré interpretácie šaríe skutočne upierajú ženám rovnoprávne postavenie. Hlavné sporné body podľa prehľadového článku clarionproject.org sú:

Manželské práva


Muž má v niektorých štátoch nárok na štyri manželky, žena má vždy nárok len na jedného manžela.

Zaplatením vena (ktoré ostáva majetkom manželky) sa podľa niektorých výkladov predpokladá úplná sexuálna submisia.

Muž môže iniciovať rozvod bez súhlasu manželky, žena spravidla potrebuje povolenie manžela.

Podľa niektorých interpretácií je povolené bitie manželky, iné to však v dnešnej dobe odmietajú. Korán (Sura 4:34) adresuje bitie žien ako konečné riešenie v prípade, že neposlúchajú manžela: „...Tú manželku, od ktorej sa obávaš arogancie, najprv jej poraď, potom ak pretrváva odmietni ju v posteli a nakoniec ju udri. Ak ťa však začne poslúchať, už proti nej ďalšie kroky nepodnikni.“

Muž kontroluje financie a je vlastníkom všetkého majetku, ktorý bol nadobudnutý po sobáši.


Verejné práva

Ženy majú podľa šaríe nižšie dedičstvo v porovnaní s mužmi.

Taktiež majú nižší status pri svedectvách.

Podľa striktných interpretácií šaríe v niektorých krajinách žena nie je nezávislá, je pod opaterou (guardianship) manžela alebo najbližšieho mužského príbuzného.

Mravnostné zákony

V niektorých väčšinovo moslimských štátoch, menovite v Afganistane, Iráne či Sudáne ženy musia dodržiavať prísne pravidlá v otázke odievania, pričom ich nedodržiavanie je trestné.


Ako sme však už uviedli šaría a jej rôzne interpretácie nie sú univerzálne pre všetkých moslimov ani väčšinové moslimské spoločnosti. Podľa Oxfordského inštitútu pre islamské štúdiá "sú muži a ženy v islame pred bohom morálne rovnocenní a predpokladá sa, že budú dodržovať rovnaké zásady spojené s vierou... Islam vo všeobecnosti zlepšil postavenie žien v porovnaní so skoršími arabskými kultúrami."

Inštitút taktiež poukazuje na to, že ženy v islame historicky aj v modernej dobe zastávali dôležite politické, spoločenské a ekonomické úlohy od hláv štátov cez aktivitu v občianskych hnutiach až po biznis. Taktiež existuje "napätie medzi tradicionalistami, ktorí presadzujú zachovanie patriarchátu a reformistami, ktorí sú za prehlbujúcu sa liberalizáciu žien.“

Rôzny prístup k ženám možno nájsť aj v kresťanských spoločnostiach. Ak poukazujeme na zmieku o poslúchaní manžela a presadzovanie tejto poslušnosti v Koráne, je korektné poukázať aj na zmienky o úlohe žien podľa Biblie, ktorá pri selektívnej interpretácii taktiež môže viesť k znižovaniu statusu žien.

Napríklad podľa prvého listu Korinťanom (11:8-9): „8 Veď nie je muž zo ženy, ale žena z muža. 9 Lebo ani muž nebol stvorený pre ženu, ale žena pre muža. (14:34-35): 34 ženy nech v cirkevnom zhromaždení mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako to hovorí aj zákon. 35 Ak sa však chcú niečo naučiť, nech sa opýtajú doma svojich mužov, lebo je neslušné, aby žena v cirkevnom zhromaždení hovorila.

V liste Efezanom (5:21-24) sa zasa píše: “21 Navzájom sa podriaďujte v bázni pred Kristom. 22 Ženy svojim mužom ako Pánovi, 23 pretože muž je hlavou ženy, ako aj Kristus, Spasiteľ tela, je hlavou Cirkvi. 24 Ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom.“

Biblia explicitne nezakazuje bitie žien, čo je niekedy interpretované ako povolenie k takémuto konaniu. Menšinové interpretácie kresťanstva taktiež presadzujú podriadenú úlohu ženy či ospravedlňujú domáce násilie, podobne ako pri islame však na ich základe nemožno súdiť celé náboženstvo. 

Dátum zverejnenia analýzy: 20.10.2015
success
error