DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Utečenci majú ekonomický potenciál pre hosťujúce krajiny a môžu byť súčasťou riešenia európskeho a slovenského problému so starnúcou populáciou.

Argumentacný boj o uteceneckej kríze - 21.09.2015
Pravda

Ohľadom otázky dopadov imigrantov na ekonomiku v prijímacej krajine sa vedú odborné debaty. Časť odborníkov tvrdí, že migranti nemusia byť ekonomickým benefitom a nemusia ani riešiť starnutie populácie. Množstvo príkladov v Európe a vo svete však ukazuje, že migranti (v závislosti od ich štruktúry) môžu byť potenciálom na riešenie starnutia populácie a taktiež aj ekonomickým prínosom. Napriek tomu, že sa nedá jednoznačne potvrdiť, že imigrácia automaticky povedie k ekonomickým benefitom pre hosťujúcu krajinu, nižšie uvádzané zdroje dokumentujú, že v drvivej väčšine prípadov (v súčinnosti s ďalšími politikami a opatreniami) vo vyspelých krajinách tomu tak je. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. 

Washington Post publikoval text v ktorom analyzuje to, ako emigranti a utečenci prospievajú hosťujúcim krajinám tak rozdielnym ako Dánsko, Uganda, či USA. Podobný názor uvádza pri debate o Európe aj New York Times, ktorý zároveň uvádza, že až v 19 zo sledovaných 20 prípadov viedla imigrácia k zlepšovaniu hosťujúcej ekonomiky.

Profesor Krčméry z Lekárov bez hraníc sa vyjadril v pozitívnom slova zmysle o ekonomickom potenciály utečencov pre Európu vrátane Slovenska. Podľa neho ak na nich budeme hľadieť z iného uhlu pohľadu zistíme, že nepredstavujú pre štáty príťaž pretože môžu mať z nich úžitok a to v podobe platenia daní a pod. Rodiny s deťmi môžu pomôcť k zastaveniu starnutiu obyvateľstva. Taktiež európske štáty rátajú s tým že migranti predstavujú novú pracovnú silu a následne budú platiť aj dane. No ak sa pozrieme spätne dozadu, opäť sú to obavy z toho že by sa mohli stať novými poberateľmi dávok. V táboroch možno nájsť rodiny v ktorých skoro všetci členovia hovoria anglicky a niektorí hovoria aj nemecky. Podľa Krčmériho práve títo ľudia predstavujú dobrý ekonomický základ.

Problém so starnúcou populáciou spočíva v tom, že ľudia vedú zdravý životný štýl čo ich udržiava aj pri vysokom veku. Na druhej strane klesá pôrodnosť. Ďalší problém predstavuje odchod mladých ľudí do zahraničia týkajúc sa pobaltských krajín a Poľska. Čo sa ukázalo pozitívne je nárast populácie od roku 1990 do 2010 na Slovensku a  v Poľsku. Toto starnutie populácie môže spôsobiť nerovnováhy vo verejných financiách, na pracovnom trhu, ale aj v zdravotníctve. 

Podľa demografov sa ľudia v roku 2100  dožijú až 85 rokov.Slovensko do konca storočia čaká starnutie a pokles populácie. So starnúcou populáciou  sa zvyšuje aj dopyt po zdravotnej starostlivosti. Je možné, že toto odvetvie sa skôr či neskôr stane rozhodujúcim v rámci tvorby pracovných miest. Vyriešiť tento problém môže produktivita starších ľudí a nájdenie vhodnej pracovnej pozície. Napokon budeme nútení prijať imigrantov  na to, aby sme mali dostatočné množstvo pracujúcej populácie. 

Na druhe strane stále existujú názory, ktoré zastávajú opačný názor a vidia v imigrácii ekonomickú hrozbu. Niektoré takéto názory uvádza text Hospodárskych novín, ktorý však zároveň cituje aj názory opačného tábora. Vo všeobecnosti sa však dá povedať, že väčšina odbornách štúdií, ktoré sa nám podarilo nájsť dokazuje vo všeobecnosti pozitívny potenciál imigrácie.

Dátum zverejnenia analýzy: 20.10.2015
success
error