DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Posilnené bolo postavenie zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch: zmena Zákonníka práce, rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, posilnenie postavenia zamestnanca pri agentúrnom zamestnávaní.

Tri roky vlády Roberta Fica (100 opatrení) - 21.04.2015
Pravda

Postavenie zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch sa počas vlády Roberta Fica skutočne posilnilo, konkrétne sa rozšírila záväznosť kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a taktiež sa posilnilo postavenie zamestnanca pri agentúrnom zamestnávaní. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Rozširovanie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa upravuje od 1. 1. 2014 § 7 zákona č. 416/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov. Na zamestnávateľov, ktorí majú viac ako 20 zamestnancov bude môcť byť od 1. januára 2014 rozšírená záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa aj bez ich súhlasu. Konkrétne sa jedná o:


- zamestnávatelia strácajú možnosť nesúhlasiť s rozšírením záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa,
návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa bude môcť podať aj jedna zo zmluvných strán (napríklad zástupcovia zamestnancov)
- ustanovuje sa podmienka reprezentatívnosti vo vzťahu k počtu zamestnancov už užívajúcich požitky príslušnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v danom odvetví, prípade v časti tohto odvetvia.
 • zamestnávatelia strácajú možnosť nesúhlasiť s rozšírením záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa,
 • návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa bude môcť podať aj jedna zo zmluvných strán (napríklad zástupcovia zamestnancov),
 • ustanovuje sa podmienka reprezentatívnosti vo vzťahu k počtu zamestnancov už užívajúcich požitky príslušnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v danom odvetví, prípade v časti tohto odvetvia.
 • - See more at: http://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/1093/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/kolektivne-dohody-vyssieho-stupna.xhtml#sthash.sxgO89Gt.dpuf

  Čo sa týka posilnenia postavenia zamestnanca pri agentúrnom zamestnávaní, tak novela Zákonníka práce platná od 1. januára 2015 upravuje dovtedy trvajúci nerovnovážny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, pri ktorom mohol zamestnávateľ jednostranne kedykoľvek ukončiť pracovný pomer. Od roku 2015 musí byť trvanie pracovného pomeru medzi agentúrou dočasného zamestnávania a zamestnancom bude musieť byť vymedzené dátumom jeho skončenia. 
  Ďalšími novinkami v tomto smere sú nasledovné.

  - zavádza sa obmedzenie dĺžky dočasného pridelenia zamestnanca najdlhšie na 24 mesiacov,
  - povinnosť užívateľského zamestnávateľa doplatiť pridelenému zamestnancovi rozdiel mzdy v prípade, že agentúra dočasného zamestnávania neposkytla dočasne pridelenému zamestnancovi mzdu,
  - v prípade dočasných zamestnancov sa za dočasné pridelenie považuje aj výkon práce zamestnancom dočasnej agentúry pre právnickú alebo fyzickú osobu(predtým agentúry mohli zamestnávať brigádnikov, ktorých posielali pracovať k užívateľským zamestnávateľom, pričom tieto plnenia vyúčtovali užívateľským zamestnávateľom ako poskytovanie služieb).

  Dátum zverejnenia analýzy: 11.05.2015
  success
  error