DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

František Šebej

MOST-HÍD

...zadefinovalo sa (v zmluve medzi Maďarskom a Slovenskom, pozn.) napríklad správanie k menšinám, niektoré časti tej zmluvy neboli celkom naplnené. Napríklad zákon o ochrane menšín. Ani Maďari to nemajú, každá strana si to rieši po svojom.

Zahranicná politika v roku 2015 - 23.03.2015
Zavádzajúce

Zmluva s Maďarskom, oficiálne "Zmluva o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou" bola podpísaná v Paríži dňa 19. marca 1995. Zmluvné strany sa v nej zaväzujú k rešpektovaniu národnostných menšín na svojom území, zaručujúc sa, že tieto menšiny budú mať rovnaké práva a budú pred zákonom rovné, spolu s ostatnými občanmi republiky. Ďalej sa tu štáty zaväzujú k ďalším opatreniam spojeným s menšinovou politikou. Medzi Slovenskom a Maďarskom taktiež existuje určité napätie spôsobené menšinovou politikou oboch krajín. Problematická časť výroku sa týka zákona o ochrane menšín, ktorý Šebej spomína. Zmluva totiž štáty zaväzuje k dodržiavaniu zásad ochrany menšín, a k podpisu Rámcového dohovoru Rady Európy o ochrane menšín, nespomína sa v nej však zákon o ochrane menšín. Obe krajiny ošetrujú práva menšín Ústavou a ďalšími opatreniami. Výrok ako celok hodnotíme ako zavádzajúci.

Čl. 15, ods. 2 b) zmluvy (pdf, s. 3):

"osoby patriace k národnostným menšinám majú právo rovnosti pred zákonom a rovnakú ochranu zo zákona. V tomto ohľade sa zakazuje akákoľvek diskriminácia založená na príslušnosti k národnostnej menšine,"

Článok 15 ďalej špecifikuje menšinovú politiku. Štáty napríklad prisľubujú, že sa nebudú snažiť o asimiláciu menšín, a uznávajú právo maďarskej menšiny na Slovensku a slovenskej menšiny v Maďarsku používať svoj jazyk v úradnom styku, 

Rozpory medzi krajinami vyvolala najmä otázka občianstva. K zrušeniu dvojitého občianstva, došlo v Slovenskej republike v máji 2010. Predchádzal mu maďarský zákon, ktorý povoľuje získať maďarské občianstvo aj Maďarom žijúcim mimo Maďarska.

V roku 2008, kedy chcela maďarská obec Mlynky vyhostiť slovenských poslancov zo Slovenského domu. Situáciou sa vtedy zaoberal aj vtedajší vicepremiér a terajší predseda Dušan Čaplovič. Podľa denníka Pravda Čaplovič konanie obce Mlynky označil ako "v rozpore so zmluvou o priateľstve a porozumení."

V Zmluve o susedstve a spolupráci sa nespomína, že by štáty museli prijať konkrétne zákony o ochrane menšín, obe krajiny sa tu však zaviazali podpísať a dodržiavať Rámcový dohovor Rady Európy o ochrane národnostných menšín. Slovenská republika ho podpísala v roku 1995 a platnosť pre ňu nadobudol v roku 1998. Maďarsko taktiež dohovor podpísalo (.pdf) v roku 1995. 

Podľa dokumentu  (pdf, s. 5) maďarskej vlády o jazykovej politike sú ustanovené inštitúcie, ktoré majú za úlohu chrániť jazykové práva menšín. Slovenská republika má zákon o používaní jazykov národnostných menšín, v súčasnej dobe tu však nie je platný zákon o ochrane menšín. Túto oblasť pokrývajú medzinárodné zmluvy ako spomínaný Rámcový dohovor, a štvrtý oddiel Ústavy SR ktorý sa venuje právam národnostných a etnických menšín. Podobne aj Ústava Maďarskej republiky pokrýva práva a ochranu národnostných a etnických menšín, a dokonca pre túto oblasť vyčleňuje zvláštneho ombudsmana. Oba štáty sa v ústavách zaväzujú rešpektovať medzinárodné zmluvy, akou je napríklad Rámcový dohovor Rady Európy. Maďarská republika navyše má aj osobitný zákon o právach menšín, ktorý bol prijatý (.pdf) v roku 1993.

Dátum zverejnenia analýzy: 22.03.2015
success
error