DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Anton Chromík

Nestraníci

Fakt je ten, že tu je Ústavný súd, to sú tak isto garancie pri referende, ktoré hovoria o tom, ako tento proces má prebiehať. Tieto garancie v ústave máme a tých garancií je niekoľko. Tie garancie spočívajú v tom, že musíte najskôr získať a ísť o dôležitú otázku verejného záujmu, získať potrebný počet množstva podpisov, ktorý sa nie tak ľahko získa, prvýkrát sa to občianskej iniciatíve podarilo teraz po 25. rokoch. Následne pán prezident môže zvážiť, či referendum vypíše, nevypíše, môže sa obrátiť na Ústavný súd, Ústavný súd skonštatuje, či sú otázky položené v súlade s ústavou, až následne sa vypíše referendum a následne sa ľudia majú právo v ňom rozhodnúť.

09.02.2015
Pravda

Tento výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože postup pri vyhlasovaní referenda, aký opísal Anton Chromík, je  opísaný aj v Ústave SR (.pdf, s 28- 29).


Podľa čl. 93 odsek 2 :  "referendom sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu."

O potrebnom počte podpisov na petícii za referendum hovorí článok 95 odsek 1: "Referendum vyhlasuje prezident Slovenskej republiky, ak o to petíciou požiada
aspoň 350 000 občanov, alebo ak sa na tom uznesie Národná rada Slovenskej republiky, a to
do 30 dní od prijatia petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky."

Prezident sa pri svojom rozhodovaní o vypísaní/nevypísaní referenda môže obrátiť na Ústavný súd SR, ako to hovorí článok 95 odsek 2: "Prezident Slovenskej republiky môže pred vyhlásením referenda podať na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na rozhodnutie, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky podľa odseku 1, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom."
 Až po rozhodnutí Ústavného súdu, že je referendum v súlade s Ústavou SR, prezident vyhlási referendum, ktoré sa koná v určený dátum (článok 96 odsek 2): "Referendum sa vykoná do 90 dní od jeho vyhlásenia prezidentom Slovenskej republiky".

Dátum zverejnenia analýzy: 08.02.2015
success
error