DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Anton Chromík

Nestraníci

...mnohé organizácie, ktoré podporujú alianciu, práve pracujú na tejto pôde už dlhé desaťročia (prevencia násilia na ženách, pozn.)

09.02.2015
Pravda

Je pravdou, že Alianciu za rodinu podporuje niekoľko ďalších organizácií, ktoré sa k nej verejne hlásia a ktoré vznikli za podobným účelom. Tento výrok preto hodnotíme ako pravdivý.


Príkladom takejto organizácie je Asociácia rodín , ktorá uvádza ako svoj hlavný cieľ:

"spoločensky vyzdvihovať hodnotu rodiny založenej na manželstve ako trvalom zväzku muža a ženy a podporovať úspešnú realizáciu a spoločenskú funkciu tejto hodnoty tvorbou a organizovaním vzdelávacích a kultúrno-spoločenských programov pre manželov a rodičov, sprostredkovaním odborného poradenstva v oblasti manželských vzťahov a výchovy, napomáhaním komunikácie medzi rodinami a lokálnymi rodinnými združeniami ako aj spoločenstvami navzájom a smerom k iným spoločenským subjektom a predchádzať tak socio-patologickým javom stále viac dopadajúcim na jednotlivcov i celú spoločnosť v dôsledku rozpadu rodín a nedostatočnej výchovy detí."

Podobnou organizáciou je takisto aj Centrum pomoci pre rodinu, ktorej cieľom je podporovať úsilie o zachovanie stability manželstva a harmonickej rodiny, poskytovať poradenstvo pre rodiny,podporovať zdravý vývoj človeka v rodinnom prostredí a výchovy v rodinnom prostredí a výchovy vedúcej k úcte a láske a pod.

Ďalšie organizácie s rovnakým zameraním je možné nájsť tu. Ide o niekoľko organizácií ako napríklad Centrum pre rodinu, Rodinkovo, Rodina je viac.


Dátum zverejnenia analýzy: 08.02.2015
success
error