DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

tento rok sme zverejnili, respektíve umožnili sme to, že nie je daňovým tajomstvom mať informáciu o tom, ktorá firma aké dane platí.

Štátny rozpocet - 08.12.2014
Nepravda

V roku 2013 bola v NR SR schválená novela zákona o správe daní (daňový poriadok), s účinnosťou od 1. januára 2014. S účinnosťou od 01. januára 2014 sa rozširuje definícia toho, čo sa nepovažuje za porušenie daňového tajomstva. Porušením daňového tajomstva už nie je napríklad oznámenie mena, priezviska a adresy fyzickej osoby alebo názvu a sídla právnickej osoby tomu, kto v prospech účtu tejto osoby uskutočnil platbu. Porušením daňového tajomstva nie je ani sprístupnenie čísla účtu na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR, ktoré bolo daňovému subjektu pridelené. Daňovým tajomstvom však zostáva informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.


Zákon o správe daní (daňový poriadok) č. 563/2009 s účinnosťou od 1. januára 2014 v § 11 pod názvom Daňové tajomstvo uvádza, že:

"(1) Daňovým tajomstvom je informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní."

"(5) Za daňové tajomstvo sa nepovažuje informácia uvedená vo verejnom zozname alebo verejnom registri."

"(7) Za porušenie daňového tajomstva sa ďalej nepovažuje
a) oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva s písomným súhlasom toho daňového subjektu, ktorého sa daňové tajomstvo týka,
b) zverejnenie zoznamov podľa § 52, a vydanie súhlasu podľa §54, poskytovanie údajov podľa § 53,
c) zverejnenie údajov o spáchaní daňového trestného činu, o ktorom bolo právoplatne rozhodnuté a odsúdenie nebolo zahladené.
d) zverejnenie údajov o porušení povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom, 
2) ak sú tieto údaje zverejňované na webovom sídle finančného riaditeľstva alebo prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov prezidentom finančnej správy alebo ním poverenou osobou, 
e) oznámenie mena, priezviska a adresy fyzickej osoby alebo názvu a sídla právnickej osoby tomu, kto na účet tejto osoby vykonal platbu dane,
f) sprístupnenie čísla účtu na webovom sídle finančného riaditeľstva, ktoré správca dane pridelil daňovému subjektu na platbu dane."

Dátum zverejnenia analýzy: 07.12.2014
success
error