DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Ja z toho odčítam. Takže verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, to znamená, ak má priamo v tom schránku alebo fyzické osoby ak majú kvalifikovanú účasť a tie majú bydlisko v tom štáte. To znamená, ak má rodičov právnické osoby, ktoré sú v tom schránkovom štáte, tak sa ich to netýka. ...čítam o A a B, lebo ten je o kvalifikovanej účasti fyzickej osoby. Ak má právnická osoba účasť v inej, tak to neplatí.

Kalinák vs. Beblavý - 01.12.2014
Nepravda

Beblavý nie je fakticky presný, keďže platí, že vždy sa musí dokázať, ktorá fyzická osoba alebo osoby sú majú kvalifikovanú účasť v právnickej osobe. To znamená, že ak by právnická firma mala sídlo v daňovom raji (napr. Belizé) a akcionárom by bola ďalšia právnická firma a tá by nedokázala, ktorá fyzická osoba alebo skupina osôb má kvalifikovanú účasť v právnickej osobe (firme), tak sa nemôže zúčastniť verejnej obchodnej súťaže v SR. Výrok je tak nepravdivý.

Návrh zákona dopĺňa tento paragraf o ďalšiu časť 26a, ktorá sa venuje preukazovaniu majetkovej účasti: 

"§ 26a

Preukazovanie majetkovej účasti

(1)Verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť 

a)právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť,

b) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať alebo

c)v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári.

(2) Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 10% na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť."

Dátum zverejnenia analýzy: 30.11.2014
success
error