DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Môže podľa vášho zákona cyperská schránková firma súťažiť? Môže, môže, samozrejme.

Kalinák vs. Beblavý - 01.12.2014
Pravda

Je pravdou, že firma Medical Group SK by sa mohla zúčastniť verejného obstarávania podľa znenia novely z 30. novembra 2014, pretože podľa obchodného registra by sme vedeli identifikovať fyzickú osobu, ktorá má podiel na imaní firmy. 

Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorý má zabrániť účasti schránkových firiem hovorí, že sa musia odhaliť všetky fyzické osoby, ktoré právnickej osobe (firme) vlastnia aspoň 10 percentný (kvalifikovaná účasť) podiel (priamo alebo nepriamo) na imaní firmy. Podľa obchodného registra ma Medical Group SK imanie je 1 659 700 eur a jediný akcionár je MEDICAL GROUP EUROPE a.s.. Táto firma má podľa českého obchodného registra imanie 150 miliónov českých korún a jediný akcionár je RK 2, a.s. RK 2, a.s. má podľa slovenského obchodného registra imanie 9 030 000 eur a žiadna iná firma nie je uvedená ako akcionár. Štatutárny orgán má jediného člena JUDr. Kovala (predseda), ktorý je de facto konateľom, keďže „V prípade, že predstavenstvo má jedného člena, koná tento za spoločnosť samostatne“. Je teda identifikovaná fyzická osoba a Medical Group SK by sa teda mohla zúčastniť verejného obstarávania. Len dodávame, že Medical Group mala akcionárov z Belizé a Cypru len do roku 2011 resp. 2012 (Úplný register). 

Návrh zákona dopĺňa tento paragraf o ďalšiu časť 26a, ktorá sa venuje preukazovaniu majetkovej účasti: 

"§ 26a
Preukazovanie majetkovej účasti
(1)Verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť a)právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť,
b) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať alebo
c)v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári.

(2) Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 10% na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť.

(3)Majetková účasť sa preukazuje výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobnými dokladmi, vydané inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršími ako 3 mesiace"

Dátum zverejnenia analýzy: 30.11.2014
success
error