DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Predstavte si firmu na Cypre, ktorej oficiálny majiteľ je Kostas Kamaradis, to vieme zistiť aj dneska, na to oni donesú ten obchodný register ako vy chcete, ale v skutočnosti všetky toky následne z tej firmy odchádzajú na účet Pavla politika. A podľa vášho návrhu tá firma, pokiaľ preukáže z cyperského obchodného registra svoju akcionársku štruktúru, že ju vlastní 100% advokát Kostas Kamaradis, tak bude v pohode, bude čistá.

Kalinák vs. Beblavý - 01.12.2014
Pravda

Vládny návrh novely zákona (schválený 3. decembra 2014) o verejnom obstarávaní sa v § 26a o preukazovaní majetkovej účasti nevenuje reálnemu majiteľovi, teda konečnému užívateľovi (beneficial owner), ale iba oficiálnemu majiteľovi spoločnosti/fyzickej osobe, ktorá má kvalifikovaný podiel (aspoň 10 %) na imaní firmy. Nemusíme teda poznať osobu, ktorá konečným užívateľom výhod. Beblavého príklad tak sedí. 

㤠26a
Preukazovanie majetkovej účasti

(1)Verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť 
a)právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte , ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť,
b) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať alebo
c)v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári. 

(2)Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 10% na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť.

(3)Majetková účasť sa preukazuje výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobnými dokladmi, vydané inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršími ako 3 mesiace.

Dátum zverejnenia analýzy: 30.11.2014
success
error