DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

...je druhá vec, to je druhá časť toho zákona o konflikte záujmov, kde sa vyčleňuje 10 %, že minimálne 10 % pre ústavného činiteľa v tých firmách.

Kalinák vs. Beblavý - 01.12.2014
Pravda

Podľa návrhu zákona o verejnom obstarávaní o ktorom sa v súčasnej dobe rokuje v NR SR by z verejného obstarávania mali byť vylúčené tie spoločnosti, v ktorých majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári. Kvalifikovaná účasť je návrhom zákona definovaná na 10 %, výrok preto hodnotíme ako pravdivý.


Podľa doplneného paragrafu 26, ktorý navrhuje novela zákona (.rtf), sa verejného obstarávania nemôže zúčastniť:

a)právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť,
b) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať alebo
c)v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári.

Odsek (2) návrhu zákona ďalej určuje, že 

(2) Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 10% na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť.

Dátum zverejnenia analýzy: 30.11.2014
success
error