DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Akonáhle máte sídlo alebo fyzickou osobou vlastnené alebo čímkoľvek iným, to, čo sa dneska hovorí, že môžete byť v piatom, šiestom rade, mať sídlo niekde v daňovom raji, tak to sme ako vláda prijali, že sa nemá stať a taký nesmie súťažiť.

Kalinák vs. Beblavý - 01.12.2014
Pravda

V novele zákona o verejnom obstarávaní je stanovené, že v právnických osobách, teda firmách sa musia preukázať fyzické osoby s kvalifikovanou účasťou, teda s aspoň 10 % priamym alebo nepriamym podielom a základnom imaní firmy. Daňové raje často nemajú verejne dostupné registre umožňujúce preukázať, ktoré fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť v právnických firmách. Kaliňák má teda pravdu, keďže fyzická osoba, ktorá má aspoň 10 percentný podiel na firme sa musí preukázať. Upozorňujeme však, že novela nerieši problematiku skutočného užívateľa výhod (výrok nižšie). 

Návrh zákona dopĺňa tento paragraf o ďalšiu časť 26a, ktorá sa venuje preukazovaniu majetkovej účasti: 

"§ 26a
Preukazovanie majetkovej účasti
(1)Verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť a)právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť,
b) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať alebo
c)v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári.

(2) Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 10% na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť.

(3)Majetková účasť sa preukazuje výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobnými dokladmi, vydané inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršími ako 3 mesiace"

Dátum zverejnenia analýzy: 30.11.2014
success
error