DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

My na rozdiel od vás sme prišli do vlády a začali sme prijímať opatrenia, aj zákony, či to bol zákaz rokovacích konaní bez zverejnenia ako základ problému pri obstarávaní a netransparentných obstarávaniach,...

Kalinák vs. Beblavý - 01.12.2014
Zavádzajúce

V prípade zákazu rokovacích konaní bez zverejnenia minister zavádza, pretože v skutočnosti došlo k prepísaniu "rokovacieho konania bez zverejnenia" na "priame rokovacie konanie". V rámci § 58 a 59, pred vládnou novelou upravovali "rokovacieho konania bez zverejnenia" a dnes už "priame rokovacie konanie". Obsah paragrafov sa zmenil len minimálne a nešlo o podstatné zmeny meniace charakter typu konania vo verejnom obstarávaní. Predovšetkým § 58, ktorý uvádza podmienky, za ktorých sa môže vykonať "priame rokovacie konanie" zostali rovnaké zmeny písmena i.), ktoré znížilo hranicu kedy môže obstarávateľ doobjednať služby alebo stavebné práce z 50 na 20 % z pôvodne obstaranej sumy. 

Vláda Fica prijala novelu Zákona č. 25/2006 Z. z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. júla 2013. 
Kaliňák síce hovorí o zákaze rokovacích konaní bez zverejnenia, avšak v skutočnosti ide predovšetkým o zmenu názvu (bod 29 a 158) na priame rokovacie konanie.

Nižšie uvádzame zmeny paragrafov predtým upravujúcich "rokovacie konanie bez zverejnenia":

V § 101 sa uvádzajú podmienky, že verejný obstarávateľ vypracuje a pošle oznámenie o začatí priameho rokovacieho konania úradu najneskôr do 14 dní pred uzavretím zmluvy a špecifikuje informácie, ktoré sú potrebné. Avšak toto bolo už súčasťou starého zákona z roku 2006 v § 58 "rokovanie bez zverejnenia".

29. V § 24 ods. 4 sa slová „bez zverejnenia“ nahrádzajú slovami „priame rokovacie konanie“.

158. V celom texte zákona sa slová „rokovacie konanie bez zverejnenia“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „priame rokovacie konanie“ v príslušnom tvare.

"79. V § 58 písm. e) sa slová „platnosť takýchto zmlúv, ako aj opakujúcich sa zmlúv“ nahrádzajú slovami „platnosť zmlúv, ako aj opakujúcich sa zmlúv, uzatvorených postupom podľa tohto písmena“.

80. V § 58 písm. g) sa vypúšťajú slová „od dodávateľa, ktorý končí podnikanie,“.
81. V § 58 písm. i) sa slová „50 %“ nahrádzajú slovami „20 %“.

82. § 59 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Verejný obstarávateľ je povinný zaslať úradu najneskôr päť pracovných dní pred dňom odoslania výzvy podľa odseku 1 oznámenie, v ktorom podrobne odôvodní použitie priameho rokovacieho konania a uvedie, ktorá podmienka podľa § 58 bola splnená, vrátane skutkového vymedzenia; ak ide o zákazku z dôvodu mimoriadnej udalosti, zašle oznámenie najneskôr jeden deň predo dňom odoslania výzvy a ak ide o obstaranie tovaru na komoditnej burze zašle oznámenie najneskôr v deň nasledujúci po dni obstarania tovaru.“."

§ 101
(1) Ak verejný obstarávateľ spĺňa aspoň jednu z podmienok uvedených v § 58, vyzve na rokovanie jedného alebo viacerých vybraných záujemcov, s ktorými rokuje o podmienkach zmluvy.
(2) Verejný obstarávateľ vypracuje a pošle oznámenie o začatí priameho rokovacieho konania úradu spôsobom podľa § 23 ods. 1 bezodkladne po odoslaní výzvy na rokovanie najneskôr 14 dní pred uzavretím zmluvy. V oznámení uvedie najmä
a) názov, adresu, identifikačné číslo organizácie (IČO), kontaktnú osobu, telefónne číslo, faxové číslo, elektronickú adresu a zatriedenie verejného obstarávateľa,
b) názov a stručný opis predmetu zákazky,
c) predpokladanú hodnotu zákazky,
d) podmienku použitia podľa § 58 a jej odôvodnenie,
e) predchádzajúce oznámenie použité vo verejnom obstarávaní týkajúce sa zákazky, ak sa uplatnilo,
f) názov, adresu, kontaktnú osobu, telefónne číslo, faxové číslo, elektronickú adresu záujemcu alebo záujemcov, ktorých vyzval na rokovanie.
(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na použitie priameho rokovacieho konania podľa § 58 písm. c), ak ide o mimoriadnu udalosť podľa osobitného predpisu,16a) a podľa § 58 písm. e).
(4) Verejný obstarávateľ môže požiadať o predloženie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti, v závislosti od predmetu zákazky.
(5) Na rokovanie sa vzťahuje povinnosť podľa § 59 ods. 3."

Dátum zverejnenia analýzy: 30.11.2014
success
error